Kursplan för Avancerade visuella gränssnitt

Advanced Visual Interfaces

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD020
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Människa-datorinteraktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 40 hp inom teknik/naturvetenskap. En kurs i datorgrafik rekommenderas och kan läsas parallellt. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva de tekniska principerna av avancerade moderna bildskärmssystem
 • förklara teoretiska grunder för spatial kalibrering
 • beskriva tekniska principer för spatial registrering av bildskärmar och betraktarens rörelse
 • analysera krav på bildskärms- och registeringstekniker i olika tillämpningsfall
 • självständigt utvärdera bildskärms- och registeringstekniker genom egna experiment eller teoretiska studier
 • anpassa visualiseringar för presentation i avancerade blidskärmsmiljöer

Innehåll

Tekniker för avancerad presentation och interaktion: Grundläggande bildskärmsteknologier, projektionsbaserade system, planara och icke planara bildskärmar, head-up displays för förstärkt verklighet, kamerabaserade see-through system, tekniker för stereo-bildvisning, metoder för multiplexing av bilder, holographic optical elements (HOEL) och optiska filter, metoder för spatial registrering, kamerabaserade positioneringssystem, 3D-algoritmer för stereoskopisk projektion, spatial registrering och kalibrering av bildskärmar, algoritmer för off-axis-projektion, geometrisk kalibrering i 2D-bildplanet.

Praktiska experiment och projekt: utveckling eller anpassning av visualiseringar för avancerade bildskärmar som förutsätter kunskaper och färdigheter inom C++/OpenGL samt grundläggande kunskaper i shader-programmering.

Undervisning

Föreläsningar, praktiska övningar, handledning i projekt.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av projekt (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kurserna Interaktiva grafiska system eller Visualisering.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.