Kursplan för Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet

Bulgarian II: Written and Oral Proficiency

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BU006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-04-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Bulgariska I

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Bulgariska II som delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språkets struktur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha förvärvat ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språket

* ha förvärvat ökat ordförråd för att kunna kommunicera på bulgariska i enkla vardagliga situationer

* kunna översätta från svenska till bulgariska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd

* kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta bulgariska.

* ha förvärvat ökad säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel.

Innehåll

Kursen innehåller moment för träning av den bulgariska formläran och syntaxen.

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad.

Examination

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet 3,5 hp) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet 4 hp).

Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Olika examinationsformer används: löpande, inlämningsuppgfter, hemtenta. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på alla obligatoriska examinationsformer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Bulgariska I och Bulgariska II. Kursen kan tillgodoräknas i Bulgariska II som delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet 7,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.