Kursplan för Kinesiska som skolämne: Teori och praktik

Teaching Chinese: Theory and Practice

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF050
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten fördjupar sina kunskaper om undervisning i kinesiska (mandarin). Vidare ska studenten utveckla sina sina kunskaper om teori, forskning och beprövad erfarenhet vad gäller undervisning i kinesiska som ett modernt språk, samt träna sin förmåga att koppla dessa till undervisningen.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om centrala teoribildningar inom språklärande samt relatera dessa till undervisning i kinesiska som modernt språk
 • relatera forskning både om språklärande i allmänhet och kinesiska i synnerhet till undervisning i kinesiska
 • visa goda kunskaper om skolans aktuella styrdokument med särskilt fokus på kurs- och ämnesplanerna för kinesiska som modernt språk, samt kinesiskans situation och utveckling som skolspråk i Sverige
 • reflektera över och diskutera språkdidaktiska frågeställningar som rör undervisningens innehåll och arbetsformer i relation till elevens förutsättningar och skolans aktuella styrdokument
 • analysera och kritiskt granska olika metoder och resurser för lärande och undervisning i kinesiska i ljuset av språkdidaktiska teorier, relevant forskning och egen erfarenhet
 • visa förmåga att inom givna tidsramar producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i kinesiska som modernt språk och relatera val av innehåll och arbetssätt till styrdokument, forskning och språkdidaktiska teorier.

Innehåll

 • kinesiska som modernt språk i svensk skola
 • teoribildning och forskning om språklärande och undervisning
 • utveckling av elevernas receptiva förmågor (lyssna och läsa)
 • utveckling elevernas produktiva förmågor (tala och skriva)
 • undervisning av tecken, ord och grammatik
 • läxor, prov, bedömning och betygsättning
 • läromedel och verktyg för lärande och undervisning
 • digitaliseringens roll för undervisning i kinesiska

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna har obligatorisk närvaro.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och skriftliga examinationsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Rekommenderade förkunskaper: Språkfärdighet i kinesiska (mandarin) motsvarande minst B1 enligt Gemensam europeisk referensram för språk eller nivå 5 på Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK).

Denna kurs ersätter 9LF039 Att undervisa i kinesiska: Teori och praktik och kan inte tas med i examen tillsammans med den.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Sahlberg Wu, Hanna Kinesiskan flyttar in : nytt skolspråk i Sverige

  Uppsala: Uppsala universitet, 2015

  (Antologin går att beställa kostnadsfritt genom att kontakta kursansvarig.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smith, Steve; Conti, Gianfranco Jones, Elspeth The language teacher toolkit

  2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Everson, Michael Erwin; Xiao, Yun Teaching Chinese as a foreign language : theories and applications

  2nd ed.: Boston: Cheng & Tsui, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tornberg, Ulrika Språkdidaktik

  5., [rev.] uppl.: Malmö: Gleerups Utbildning, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och utdrag ur andra böcker tillkommer, men görs tillgängliga elektroniskt under kursens gång.

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan