Kursplan för Spanska som skolämne: Grammatik i teori och praktik

Teaching Spanish: Grammar in Theory and Practice

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF049
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenten utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spansk syntax och grammatik i spanskundervisningen. Kursen syftar även till att utveckla en ökad ämnesdidaktisk kompetens.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • visa goda kunskaper i spansk syntax och om språkets grammatiska, fonetisk fonologiska och lexikala variation i olika spansktalande områden
 • visa kunskaper om centrala teoribildningar inom grammatik ur ett lärandeperspektiv och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
 • identifiera, analysera och redogöra för det spanska språkets grammatiska fenomen vid inlärning av spanska som främmande språk samt reflektera över betydelsen av dessa för undervisningen
 • författa texter i olika didaktiska syften på en grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska samt visa på variation och koherens i den egna skriftliga produktionen
 • visa goda kunskaper om kontrasten mellan spanskans och svenskans strukturella skillnader
 • analysera och kritiskt granska olika typer av läromedel för grammatikundervisning i spanskämnet ur språkdidaktiska perspektiv och i relation till undervisningens kommunikativa mål
 • visa förmåga att inom givna tidsramar producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i moderna språk och relatera val av innehåll och arbetssätt till kursens teoretiska ramar.

Innehåll

 • Teoretiska perspektiv på det spanska språkets syntax och dess grammatiska, fonetisk-fonologiska och lexikala variation med fokus på grammatikens roll i spanskundervisningen.
 • Satsstruktur och förhållanden mellan syntaktisk form och semantisk mening.
 • Analys av olika texttyper och digitala material med fokus på geografisk variation och olika register i tal och skrift.
 • Centrala teorier om grammatik i språkundervisningen i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet med fokus på grammatiska fenomen som ger upphov till svårigheter vid inlärning
 • Analys av strukturella skillnader mellan spanska och svenska.
 • Skriftlig produktion med fokus på ämnesdidaktik.
 • Analys olika typer av läromedel och produktion av eget material för att behandla grammatiska områden i spanskundervisningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Det är obligatorisk närvaro vid seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt exv genom aktivt deltagande på seminarier och skriftliga examinationsuppgifter.

Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Rekommenderade förkunskaper: Språkfärdighet i spanska motsvarande B1 enligt Gemensam europeisk referensram för språk.

Denna kurs ersätter kursen 9LF034 Grammatikens roll i spanskundervisningen - teori och praktik och kan inte tas med i examen tillsammans med den.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Annat material: kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 200 s.)

Referenslitteratur

 • Cuenca, Maria Josep; Hilferty, Joseph. Introducción a la lingüística cognitiva

  Barcelona: Ariel, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alonso Raya, Rosario Gramática básica del estudiante de español

  Edicion revisada: Barcelona: Difusión, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • INSTITUTO CERVANTES (2002): Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER).

  Se bibliotekets söktjänst

 • Muñoz-Basols, Javier "Routledge handbook of Spanish language teaching : metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2"

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ruiz-Farjardo, Guadalupe Methodological Developments in Teaching Spanish as a Second and Foreign Language

  Cambridge Scholars Publishing, 2012

  Se bibliotekets söktjänst