Kursplan för Introduktion till hållbar utveckling

Introduction to Sustainable Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV550
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom något av områdena teknik/naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik eller historisk-filosofiska ämnesområdet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt förhålla sig till inom- och tvärvetenskapliga traditioner och arbetssätt;
 • kritiskt förhålla sig till och analysera den historiska framväxten av begreppet hållbar utveckling;
 • problematisera komplexitet och hållbar utveckling genom en kritisk analys av olika aktörers normer och perspektiv.

Innehåll

Kursen ger en generell introduktion till teori- och metodstudier, på avancerad nivå, i relation till hållbar utveckling, tvärvetenskap och systemorienterad vetenskap. Kursen ger således en introduktion till allmänna färdigheter som kommer att vara till nytta under programmet , inom det komplexa området hållbar utveckling. Kursen innehåller även en introduktion till lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (1 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1 hp), samt genom skriftlig redovisning (2,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Edwards, Andres R.; Orr, David W. The sustainability revolution : portrait of a paradigm shift

  Gabriola Island, B.C.: New Society, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blyton, Paul.; Franklin, Alex. Researching sustainability : a guide to social science methods, practice and engagement

  London: Earthscan, 2011.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Course Reader

  Ett kurskompendium om ca 3-4 texter eller annat läromaterial per vecka tillkommer och kan nås via Studium.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan