Kursplan för Introduktion till kvalitetsteknik

Introduction to Quality Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG231
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • definiera kund, kvalitet och process i industriella företag och andra organisationer,
 • redogöra för kvalitetsutvecklingens historia,
 • tillämpa modeller för kundnöjdhet,
 • tillämpa processperspektivet, bland annat genom att använda olika processmodeller,
 • redogöra för de huvudsakliga principerna, arbetssätten och verktygen som används inom kvalitetsteknik,
 • tillämpa de vanligaste kvalitetsarbetssätten och kvalitetsverktygen på industriella företag och andra organisationer,
 • redogöra för olika typer av variation och tillämpa grundläggande statistiska verktyg för att analysera variation och normalfördelad data,
 • beskriva hur begreppen kvalitetsteknik, ledarskap, kvalitet och förbättring relaterar till varandra.

Innehåll

Kvalitetsdefinitioner och kvalitetsperspektiv. Kunddefinitioner. Modeller för analys av kundnöjdhet. Ständig förbättring. Kvalitetsutvecklingens historia - från ursprunget i industriella verksamheter och till andra organisationer. Hörnstenarna i en offensiv kvalitetsutveckling. Processer och processperspektivet. Olika arbetssätt och verktyg för kvalitetsutveckling, såsom de sju kvalitetsverktygen och de sju ledningsverktygen. Grunderna i statistisk variation. Systematisk och slumpmässig variation. Analyser av normalfördelad data. Datorbaserade hjälpmedel för att analysera kvantitativ data. Hur ledarskap, kvalitet och förbättring relaterar till varandra.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och återkoppling på inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

  5., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare material kan tillkomma.