Kursplan för Skriptprogrammering

Script Programming

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD328
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Alt 1. 120 hp. Programmeringsteknik II
  Alt 2. 120 hp. Introduktion till bioinformatik (kan läsas parallellt). Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik (kan läsas parallellt)
  Alt 3. 120 hp. Introduktion till bioinformatik (kan läsas parallellt). 30 hp matematik tillsammans med 30 hp datavetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda skriptspråk för att lösa vetenskapliga problem inom t ex bioinformatik eller inom ingenjörstillämpningar;
 • använda befintliga moduler och skriva program med flera samverkande komponenter;
 • använda en integrerad utvecklingsmiljö;
 • skriva shellskript och kombinera shellskript med Python.

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter på avancerad nivå som behöver använda programmering i ett skriptspråk för att lösa ingenjörsproblem framför allt kopplade till bioinformatik och hantering av data. Kursen är i hög grad tillämpningsdriven, det är hantverket vid användning av skriptspråk tillsammans med användning av shellskript som står i fokus.

Datatyper, reguljära uttryck, funktioner och moduler i Python. Skriva kod för plottning av data (matplotlib) och för hantering av numeriska data (numpy), samt för analys av genetiska data. Användning av en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) och testning, felsökning och dokumentation. . Användning av Linux via bash (t ex pipelines och kommandon som grep, awk etc). Shellskript.

Undervisning

Laborationer. Små programmeringsuppgifter och återkopplingspass kopplade till dessa.

Examination

Inlämningsuppgifter och projektuppgift med muntlig redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen samläses med delar av 1TD046 Programmering, bryggningskurs 10hp, och kan inte räknas i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Webbaserat material