Kursplan för Ämnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknik

Science Education in Computing

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT067
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-22
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Minst 45 hp inom matematik och datavetenskap

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ämnesstudier i teknik med inriktning mot datateknik i ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera undervisning i teknik med inriktning mot datateknik utifrån aktuella styrdokument
 • redogöra för karakteristiska drag i skolelevers lärande av datalogiska begrepp och metoder
 • visa förmåga att reflektera över medvetna didaktiska val inom teknikämnet med inriktning mot datateknik och motivera dessa utifrån en analys av verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande
 • genom olika examinationsformer bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i datorteknik
 • söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur.

Innehåll

 • Ämnesdidaktik/metodik i datateknik
 • Begreppsförståelse i datateknik
 • Betyg och bedömning på programmering
 • Söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer

Examination

Muntliga och skriftliga examinationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.