Kursplan för Naturvård och biologisk mångfald

Nature Conservation and Biodiversity

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG045
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om naturvårdsfrågor, inklusive deras biologiska bakgrund och samt att ge träning i förmågan att kritiskt sätta in naturvårdsfrågorna i deras samhälleliga sammanhang.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • översiktligt beskriva biologisk mångfald nationellt och globalt
 • översiktligt beskriva förlusten av biologisk mångfald och dess orsaker
 • grundläggande förklara ekologiska processer som är relevanta inom naturvården
 • översiktligt beskriva hur naturvärden bedöms och övervakas
 • översiktligt beskriva naturvårdskonflikter och styrmedel inom areella näringar och markanvändning
 • översiktligt beskriva olika sätt att skydda natur
 • ge exempel på hur exploaterad natur kan restaureras
 • motivera och argumentera för sina åsikter om naturvårdsfrågor och hur de ska lösas.

Innehåll

Biologisk mångfald enligt Konventionen om biologisk mångfald. Artrikedom av växter och djur i olika biom. Förlusten av biologisk mångfald med fokus på och dess orsaker: Eutrofiering, fragmentering och förlust av habitat, invasiva arter, klimatförändring m.m. Ekologiska processer som är relevanta inom naturvården: Utdöenderisker, metapopulationsbiologi, genetiska flaskhalsar etc. Naturvärdenas bedömning och övervakning: Rödlistor, signalarter, nyckelbiotoper, NILS och annan monitoring, miljömål 16. Naturvårdskonflikter och styrmedel inom jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske, markexploatering. Olika sätt att skydda natur: Naturreservat, nationalpark, Natura 2000. Exempel på framgångsrika restaureringsprojekt. Individuell fördjupning inom inom en naturvårdsfråga och hur den ska lösas.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, exkursioner (natur- kontra produktionsskog som exempel på konflikter och ekologiska processer), samt ett individuellt projekt.

Examination

För att kursen skall bedömas som godkänd fordras aktivt deltagande i seminarier och exkursioner (4 hp), godkänt resultat på skriftligt prov (4 hp) samt godkänd muntlig redovisning av individuellt projekt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.