Kursplan för Juridiska dimensioner av humanitärt arbete

Legal Dimensions of Humanitarian Action

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT982
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: International Humanitarian Action A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd, tillräcklig, tillfredsställande, bra, mycket bra, utmärkt
 • Inrättad: 2019-03-06
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Kursen Juridiska dimensioner av humanitärt arbete är bara tillgänglig för studenter på masterprogrammet International Humanitarian Action eller magisterprogrammet Humanitärt arbete vid konflikter.
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ramen för masterprogrammet International Humanitarian Action, 120 hp, och magisterprogrammet Humanitärt arbete vid konflikter, 60 hp.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna en grundläggande förståelse för lagstiftning som är relevant för humanitärt bistånd. Efter avslutad kurs förväntas studenten ha:

 • en förståelse för den internationella rättens struktur
 • en förståelse för det rättsliga sammanhanget av humanitära biståndsoperationer och interventioner samt de internationella mekanismerna för skydd av de mänskliga rättigheterna
 • förmåga att beskriva de juridiska skyldigheterna för personal som arbetar med humanitärt bistånd
 • en förmåga att analysera olika aspekter av internationell humanitär rätt som rör humanitär hjälp, särskilt skyddet av civila
 • en kritisk förståelse för de humanitära principerna och normerna samt det problematiska i dilemman som de kan ingå i
 • förmåga att formulera adekvata och etiskt rimliga rekommendationer för humanitära åtgärder som grundas i de humanitära principerna och värderingarna samt översätta dem på ett innovativt och praxisinriktad sätt så att de kan tillämpas inom politik, strategier och programstyrning
 • en förmåga att ta ansvar för att specificera tydliga etiska normer som är påverkade av de humanitära principerna, värdena och professionella etiska koder; förmågan att innovativt och korrekt applicera de humanitära principerna och normerna på dilemman i komplexa och osäkra kontexter
 • specialiserad problemlösningsförmåga för att främja den bästa och säkraste responsen i humanitära krissituationer när det gäller personliga och sociala konsekvenser samt förutsebara skador vid humanitära insatser
 • förmågan att lyssna på mottagare och intressenter och ta hänsyn till deras överväganden, förmågan att kommunicera humanitär expertis och forskningsresultat på ett strukturerat och begripligt sätt till specialister och icke-specialister i en multikulturell humanitär miljö; förmågan att odla relationer med respekt i termer av kultur och könsskillnad och att samarbeta i en strävan efter ömsesidig nytta eller kompromisslösningar.

Innehåll

Kursen fokuserar på den internationella rättens regler som är relevanta för internationella organisationer och andra aktörer inom humanitärt arbete. Speciellt betonar kursen grundläggande mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Undervisning

Undervisningen på denna campuskurs innehåller både föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier och minst 75% av föreläsningarna är obligatorisk. Studenter som missar seminarier måste kompensera denna frånvaro. I allmänhet måste studenter som saknar närvaro på mer än 25% av föreläsningarna också kompensera. Studenter som saknar närvaro på betydligt mer än 25% av föreläsningarna måste dock delta i föreläsningar nästa gång kursen ges. Deltagande i alla föreläsningar uppmuntras starkt eftersom föreläsningarna underlättar läsning och analys av kurslitteraturen.

Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Aktivt deltagande i alla seminarier är obligatoriskt för alla deltagare. Examinationen av kurser sker i form av en hemtentamen, skriftliga uppgifter och gruppresentationer.

Betyg: underkänd (F),  tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) respektive utmärkt (A).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

 • Dixon, Martin Textbook on international law

  6. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Compendia consisting of relevant articles and copies of chapters from books in the field of international law.

  Obligatorisk