Kursplan för Fysikundervisning i praktiken

Considerations for Effective Physics Teaching

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA516
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  60 hp varav 45 hp fysik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten skriftligt och muntligt kunna förklara, diskutera och relatera till:

 • hur fysikens natur förhåller sig till upplevandet av fysiklärande
 • omfattningen av inlärningsproblem i grundläggande fysik
 • hur lärare kan använda forskningsbaserad kunskap för att förbättra möjligheterna till fysiklärande
 • hur forskning har visat att studenter upplever fysik ur ett epistemologiskt perspektiv
 • lärandemodellerna "conceptual change" och "variation"
 • vilken betydelse genus har över hur fysiklärande upplevs

Innehåll

Kursen skall utforska konsekvenser av olika undervisningsformer i fysik genom diskussioner rörande

 • fysikens natur som vetenskaplig gren
 • erfarenheter av fysikinlärning satta i ett sammanhang
 • exempel på forskning om studenters förståelse av grundläggande fysik
 • varför fysik uppfattas som svårt
 • exempel på integrering av ett genus perspektiv i fysikundervisningen

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och ges i seminarieform. De studerande tilldelas inläsningsmaterial före varje seminarium och de förväntas utnyttja detta till förberedelser för att kunna deltaga aktivt i seminariet.

Examination

Examinationen består av två delar, dels en fortlöpande utvärdering baserad på studentens aktivitet under seminarierna samt på skriftliga essäer, dels ett skriftlig projekt i slutet av kursen. För godkännande av kursen krävs att båda dessa delar är godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.