Kursplan för Energi och miljö

Energy and Environment

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV116
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande energibegrepp
 • redogöra för konventionell respektive förnybar energiteknik och dess tillämpning
 • reflektera och värdera energiproduktions miljöpåverkan samt samband mellan energiproduktion, konsumtion och klimatförändring
 • reflektera över energikostnader
 • analysera konsekvenser av dagens energikonsumtion

Innehåll

Kursen behandlar miljöpåverkan från energiproduktion och konsumtion. Andra aspekter som tas upp är energiteknik, energieffektivisering, konsumtionsmönster och hållbarhet. I kursen ingår även en essäuppgift där studenten får fördjupa sig i olika former av energianvändning.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet, och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns också tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 6 hp.

Skriftlig essä 1,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV057, Energi och miljö.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Everett, Bob Energy systems and sustainability : power for a sustainable future

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar av ovanstående kurslitteratur används i kursen och ytterligare textmaterial på omkring 100 sidor, tillhandahålls i e-klassrummet.