Kursplan för Utbildningssociologi, forskningstekniker

Sociology of Education, Research Techniques

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE229
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-06-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska förvärva färdigheter och insikter i för utbildningssociologin relevanta forskningstekniker, inklusive kvantitativa och kvalitativa, diakrona och synkrona, samt forskningsetiska aspekter av dessa.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • värdera och reflektera över för utbildningssociologin centrala forskningstekniker
 • samla in, bearbeta och analyser material av olika karaktär
 • förhålla sig till, och tillämpa, vetenskapliga etiska principer
 • författa en kort vetenskapliga rapport

Innehåll

Kursen omfattar de för utbildningssociologin mest centrala forskningsteknikerna, inklusive statistik, enkäter, intervjuer, observationer och dokumentstudier. Kursen fokuserar praktiska tillämpningar av dessa tekniker. Vetenskapliga etiska principer behandlas. Därtill fokuseras vetenskapligt rapportskrivande.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ytterligare litteratur om ca 150 sidor.

 • Bryman, Alan Social research methods

  Fifth edition: Oxford: Oxford University Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lange, Matthew Comparative-historical methods

  1st ed.: Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swedish Research Council, Good Research Practices

  Swedish Research Council, 2017

  Good Research Practices

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan