Kursplan för Förestående säkerhetshot

Emerging Security Threats

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2FK042
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

    Förklaring av koder

    Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

    Grundnivå

    • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
    • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
    • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
    • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

    Avancerad nivå

    • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
    • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
    • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
    • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
    • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2015-05-25
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Reviderad: 2019-05-09
  • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: HT 2019
  • Behörighet:

    Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

  • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Kursen är utformad för att ge studenterna en solid akademisk förståelse för relevanta teorier och fall, såväl som kunskaper som kommer vara av praktisk betydelse.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

  • Självständigt och kritiskt kunna analysera förestående säkerhetsutmaningar.
  • Självständigt kunna identifiera forskningsproblem samt relevanta policyfrågor inom ämnesområdet.
  • Kunna presentera kritiska redogörelser och översikter av aktuell forskning på området.
  • Med god vetenskaplig insikt och med metodologisk färdighet kunna: insamla, organisera, analysera och dra lämpliga slutsatser avseende teori och praktik för ämnesområdet.
  • Självständigt, och inom angiven tidsram, kunna utforma samt författa en rapport inom ämnesområdet.
  • Kunna bedöma arbeten författade av andra utifrån ett brett teoretiskt och praktiskt perspektiv, inom ämnesområdet.
  • Identifiera kopplingen, interaktionen och beroendeförhållanden mellan olika säkerhetshot, såväl traditionella som förestående.

Innehåll

Den nuvarande vågen av globalisering har förändrat karaktären av hot mot mänsklig, nationell och internationell säkerhet. Den nuvarande säkerhetsdiskursen skiljer sig markant från den traditionella realistiska förståelsen av säkerhet, som rådde under det Kalla kriget. Efter Berlinmurens fall och med växlingarna i de internationella politiska förhållandena, började ett vidare säkerhetsbegrepp att vinna acceptans, vilket nu också inkluderar utmaningar avseende sociologiska, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Syftet med kursen är att göra studenten bekant med dessa nya framväxande teorier och temata inom säkerhetsstudier. Kursen undersöker orsakerna bakom dessa nya icke-militära hot, såsom klimatförändringar, mat och hälsoskydd samt global migration, med fokus på vad vi konkret kan göra för att hantera utmaningarna. Genom kursen tillhandahålls en god insikt i de perspektiv som präglar såväl de traditionella som de framväxande säkerhetsstudierna. Kursen erbjuder studenterna en omfattande översikt över den nya säkerhetsdiskussionen. Utöver teorier kommer även ett antal empiriska exempel på förestående nya hot mot den globala säkerheten att presenteras och analyseras.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och olika typer av seminarier.

Examination

Examinationen baseras på följande två punkter:

  1. Aktivt deltagande under seminarier, samt framförallt
  2. En skriftlig slutuppsats.

Betyg: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Två datum att lämna in revidering av slutuppsatsen erbjuds varje år kursen ges.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.