Kursplan för Genus, krig och fred

Gender, War and Peace

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Demonstrera en fördjupad förståelse av de centrala tematan i studiet av genus och freds- och konfliktforskning.
 • Vara medveten om teoretiska ansatser och nya empiriska mönster i de könade aspekterna av krig och fred.
 • Identifiera institutionella aktörer, processer och insatser som syftar till att motverka de könade aspekterna av väpnat våld, och till att främja jämställda samhällen efter krig.
 • Utforma och genomföra en skriftlig analys, med hjälp av ett vetenskapligt förhållningssätt, av ett relevant ämne inom kursens innehåll och inom de angivna tidsfristerna.
 • Visa förtrogenhet med centrala frågor som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen fokuserar på betydelsen av genus för freds- och konfliktforskning. Den syftar till att utveckla studentens förmåga att förstå den komplexa roll som genus spelar i krig och fred. Genus definieras som "socialt konstruerade roller, beteenden, aktiviteter och attribut som ett givet samhälle anser lämpliga för män och kvinnor"[1] . Tyngdpunkten ligger på att förstå genus förklaringsvärde i förhållande till deltagande i krig; olika mönster avseende lidande och våld; och konsekvenserna för män och kvinnor i konfliktlösning, fredsbevarande, transitionell rättvisa och fredsbyggande processer. Vidare ger kursen förtrogenhet med olika insatser syftande till att motverka de könade aspekterna av väpnat våld, och till att främja jämställda samhällen efter krig. Den roll som Förenta nationerna (FN), regionala organisationer och aktörer på lokal nivå kan spela kommer att belysas. Tre delområden som relaterar till varandra kommer att täckas: 1) Våld i krig; 2) Övergången från krig till fred och fredsbyggande; och 3) Åtgärder kring genus, kvinnor och krig. Kursen kommer att undersöka ämnen såsom genusskillnader i deltagande och lidande; sexuellt våld i väpnade konflikter; den sociala och politiska variation vad gäller mål för och resultat av jämställdhetssträvanden; utmaningar inom fredsbevarande operationer; kvinnors deltagande i konfliktlösning; och konsekvenser för fredsbyggande och transitionell rättvisa.

[1] World Health Organisation, 'What do we mean by "sex" and "gender"?', Gender, women and health, <http://www.who.int/gender/whatisgender/en/>.

Undervisning

Kursen kommer att genomföras genom korta föreläsningar samt seminarier under vilka studenterna kommer att presentera och diskutera skriftliga uppgifter.

Examination

Examination och betygssättning baseras på studenternas prestationer inom följande områden: muntliga presentationer; korta PM; aktivt deltagande i seminarier och föreläsningar; och ett avslutande kurs-PM.

Tre nivåer av betyg ges: Väl Godkänd (VG); Godkänd (G); och Underkänd (U).

Två omtentatillfällen erbjuds varje år kursen ges.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Goldstein, Joshua S. War and gender : how gender shapes the war system and Vice Versa

  2. ed., 3. printing: Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Heart of the Matter: The Security of Women and the Security of States Hudson, Valerie M; Caprioli, Mary; Ballif-Spanvill, Bonnie; McDermott, Rose; Emmett, Chad F

  International Security 33 (3):7-45, 2008

 • Powner, Leanne C. A political science student's practical guide

  Los Angeles: Sage/CQ Pres, 2015

  kapitel 1 och 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar, e-böcker och bokkapitel som är elektroniskt tillgängliga via biblioteket tillkommer. Detaljerad litteraturlista och uppdaterad information kommer att finnas tillgänglig i kursguiden för det aktuella kurstillfället.

Versioner av litteraturlistan