Kursplan för Praktikkurs i freds- och konfliktstudier A

Internship in Peace and Conflict Studies A

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK037
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-05-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande.

  För att bli registrerad på praktikkursen, måste studenten visa dokumentation från praktikplatsen med följande innehåll:
  1) Några rader om praktikplatsen (beskrivning av verksamheten)
  2) Några rader som visar vad studenten - som praktikant - kommer att arbeta med
  3) Information om handledare/mentor, dennes befattning och kontaktuppgifter (för att säkerställa att handledare kommer att finnas tillgänglig under hela praktikperioden)
  4) Tidsperiod (startdatum och slutdatum)
  5) Detta dokument måste undertecknas av studentens handledare/mentor eller någon annan ansvarig person på praktikplatsen.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Kursens syfte är att erbjuda möjlighet att utveckla kunskaper i en praktisk yrkesmiljö. Syftet är att ge yrkeserfarenhet i form av praktisk träning som är av betydelse för yrkesutövandet som utredare och analytiker på myndigheter och NGO (Non-Governmental Organisations/ickestatliga organisationer) och internationella organisationer. Vidare syftar kursen till att ge möjlighet att utveckla en professionell hållning gentemot uppdragsgivare och kolleger.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • kunna redogöra för praktikplatsens verksamhetsmål och samhällsorganisatoriska inplacering, dess organisation och arbetsuppgifter
 • ha kännedom om relevanta arbetsmetoder och rutiner för utredning och analys
 • ha utvecklat en professionell hållning gentemot uppdragsgivare och kolleger.
 • följa institutionens etikpolicy (Policy on Ethical Guidelines for Student Work).

Innehåll

Kursen genomförs i normalfallet vid en arbetsplats som har relevans för freds- och konfliktforskningsområdet och som kan tillvarata de kunskaper som studenten tillägnat sig under sina studier.

Praktiken är en yrkespraktik och den studerande skall, i den utsträckning handledare och kursansvarig föreskriver och arbetsplatsens förutsättningar medger, genomföra arbetsuppgifter som åligger utredare och analytiker. Handledare och kursansvarig bör sträva efter att ge arbetsuppgifter inom varierade områden och på olika nivåer. Under praktiken tränas färdigheter för utredning och analys som tillämpas inom det verksamhetsområde där praktiken genomförs. Om kursansvarig så anser, kan seminarier vid institutionen förekomma under praktiken.

För varje student skall finnas en individuell plan för kursens innehåll och upplägg. Den utarbetas av handledaren tillsammans med studenten vid kursstarten och den skall omgående godkännas alternativt underkännas av kursansvarig. Under praktiken skall studenten och kursansvarig lärare hålla kontakt med varandra, för att säkerställa praktikplatsens kvalitet samt att den individuella planen följs.

Undervisning

Regelbundet återkommande och planerade handledningstimmar. Närvaro är obligatorisk under de arbetstider som råder vid praktikplatsen samt för de eventuella seminarier som kursen innehåller.

Examination

Efter praktikperioden ska studenten lämna in en praktikrapport till kursansvarig lärare. Rapporten ska innehålla en beskrivning av praktikplatsen - dess organisation, mål, resurser - och en beskrivning av vilka arbetsuppgifter som studenten utförde. Rapporten ska innehålla en reflektion över praktikens koppling till tidigare studier. Rapporten avslutas med mer generella kommentarer om positiva och negativa aspekter av praktikplatsen, samt konstruktiva förslag för förbättring (hur negativa inslag kan minskas). Ett omdöme skall inhämtas från handledaren. Kursansvarig sammanställer studentens redogörelse och handledarens omdöme och avger betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Institutionen garanterar inte studenten någon praktikplats, och tar inte ansvar för att hitta lämplig arbetsplats - detta är studentens eget ansvar. Dock kan Institutionen vid behov rekommendera lämplig arbetsplats för praktik, baserat på tidigare studenters erfarenheter och information från möjliga praktikplatser.

Studenten måste på ett tidigt stadium informera Institutionen om sina planer för praktikplats. Institutionen avgör sedan vilken organisation, myndighet eller företag som kan anses vara lämplig. Kravet på tidig information är viktig eftersom, i vissa fall, kursansvarig kan ge avslag på praktikplatsens lämplighet. Detta kan ske av olika anledningar, som till exempel säkerhetsaspekter eller avsaknad av freds- och konfliktprofil på den tilltänkta praktikplatsen. Godkännande av kursansvarig är obligatorisk för att studenten ska kunna bli registrerad på kursen.

Praktiken kan ske i Sverige eller utomlands. Huvudkravet är att arbetsuppgifterna har en tydlig freds- och konfliktprofil, så att studenten tydligt kan applicera sina kunskaper från studietiden på masterprogrammet.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.