Kursplan för Masteruppsats i freds- och konfliktkunskap

Master's Thesis in Peace and Conflict Studies

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK018
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande. Orsaker till krig (15 hp), Metod I (7,5 hp) och Metod II (7,5 hp) eller Metod II Avancerad (7,5 hp) inom Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

För att bli godkänd på kursen skall studenten i uppsatsen självständigt och inom den angivna tidsramen skriva en uppsats som är förankrad i forskningslitteraturen. Följande centrala frågor skall innefattas vid genomförandet av det vetenskapliga arbetet:

 1. Problem: varför är problemet viktigt att studera; vilket är uppsatsens syfte i förhållande till tidigare forskning, med särskild tonvikt vid det egna bidraget till forskningslitteraturen
 2. Teoretisk referensram: vilken är den självständigt utformade teoretisk referensramen; hur definieras de centrala begreppen i denna ram; på vilka grunder härleds från denna ram studiens prövbara frågeställningar eller hypoteser.
 3. Uppläggning av den empiriska undersökningen: hur utformas en självständig, professionellt förankrad, undersökningsdesign i vilken val av fall, tidsperiod, material och metoder främjar en systematisk empirisk prövning av uppsatsens frågeställningar eller hypoteser.
 4. Analys: vilka är uppsatsens viktigaste resultat; vilka egenskaper i undersökningens design kan på förhand ha gynnat vissa utfall; vilka variationer finns i resultatens mönster som är relevanta i förhållande till tidigare forskning; i vad mån ger analysen av resultaten anledning att ompröva eller förfina den ursprungliga teoretiska referensramen.
 5. Sammanfattning och slutsatser: vad var syftet med uppsatsen och i vilken utsträckning har syftet uppnåtts; hur är uppsatsens övergripande resultat relaterade den tidigare forskningen på området; på vilka, väl specificerade, sätt har studiens resultat implikationer för framtida forskning; vilka är studiens policyimplikationer.
 6. Följa institutionens etikpolicy (Policy on Ethical Guidelines for Student Work).

Innehåll

Huvuddelen av undervisningen sker i form av individuell eller grupphandledning. Parallellt härmed ges en serie föreläsningar som behandlar de centrala komponenterna i forskningsprocessen. Vid mitten av uppsatsperioden redovisas och diskuteras uppsatsarbetet i "mid-term seminars". Kursen avslutas med framläggande och försvar av uppsatsen vid "final seminars".

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops och individuell eller grupphandledning.

Examination

Examinationen innehåller fyra delar:

 1. Framläggande av uppsats,
 2. Försvar av uppsats,
 3. Opposition på uppsats vid "mid-term seminar" och på "Final seminar",
 4. Aktivt deltagande vid ett antal andra studenters mid-term och final seminars, antalet för vilket specificeras i kursguiden.

Störst vikt vid betygssättningen läggs vid kvalitet i den framlagda uppsatsen. Vid bedömning av uppsatsen tas hänsyn till i vilken utsträckning följande kriterier är uppfyllda: självständig identifikation av forskningslucka och bidrag; självständigt utformad teoretisk referensram; självständigt utformad undersökningsdesign med specificeringar av hur val av fall, tidsperiod, material och metoder främjar en systematisk empirisk prövning av uppsatsens frågeställningar eller hypoteser; självständig analys av hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning.

Två examinationstillfällen ges vid varje kurstillfälle. Om uppsatsen inlämnas senare än angivet inlämningsdatum utan att lärare underrättats och därefter godkänt skälet till förseningen kan detta komma att påverka betyget.

Betyg: Väl godkänd (VG); Godkänd (G); Underkänd (U)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.