Kursplan för Företagande, avtal och ansvar

Management, Contracting and Accountability

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR133
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-02-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är på B-nivå, ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga till att självständigt identifiera, hantera och analysera i affärslivet vanligt förekommande avtalsrättsliga frågeställningar utifrån ett handelsrättsligt perspektiv. I det ingår även de förhandlingssituationer som är aktuella och relationerna till den offentliga marknaden.

Efter genomgången kurs förväntas studenten

 • ha förmåga att identifiera rättsliga och andra relevanta frågeställningar i samband med ingående av avtal.
 • förstå betydelsen av de identifierade frågeställningarna.
 • kunna analysera innehållet i den rättsliga regleringen med utgångspunkt från en given situation.
 • kunna analysera vilka handlingsalternativ olika aktörer har utifrån givna förutsättningar.
 • ha förmåga att göra handelsrättsligt rationella val utifrån de handlingsalternativ som analyserats.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att ingående studera de problem och frågeställningar som bör beaktas under den process som föregår eller följer av avtal och avtalsrelationer. Perspektivet är det enskilda företaget och antagandet om att ett företags förhållande till andra företag, sina anställda och offentliga aktörer i stor utsträckning är beroende av olika avtalsrelationer vars innehåll och konsekvenser är resultatet av affärsbeslut och hur dessa är möjliga att realisera. Perspektivet är också det handelsrättsliga där kunskapen om de rättsliga reglerna och andra relevanta förutsättningar främst syftar till att ge nödvändigt underlag för medvetna och rationella val mellan olika handlingsalternativ.

Vidare är utgångspunkten ett antagande om samband mellan goda förberedelser och välfungerande avtal samt att goda förberedelser förutsätter ändamålsenliga metoder och tillräckliga kunskaper på relevanta områden.

Kursen behandlar allmän avtalsrätt med en fördjupning när det gäller förberedelse, förhandling, riskanalys mm. Kursen behandlar särskilt frågor som gäller olika former av avtalstyper, avtalstolkning, fullgörelse av avtal, konfliktlösningsmöjligheter samt de särskilda frågor som aktualiserar i samband med gränsöverskridande avtal och avtal med det offentliga. Ett särskilt avsnitt ägnas åt de regler som är relevanta för företags och organisationers hållbarhetsarbete.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt gruppvist arbete med kurslitteratur, övningsfrågor, praktisk tillämpning av aktuella frågor och projektarbeten.

Examination

Examinationen sker i två moduler:

 1. Skriftlig och muntlig redovisning, enskilt såväl som i grupp, 5 hp
 2. Skriftlig tentamen, 10 hp

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Slutbetyg för kursen bestäms genom en sammanvägning av kursens examinationsmoduler. För betyget G på hela kursen krävs att deltagaren erhållit betyget G på båda examinationsmodulerna. Betyget VG på hela kursen ges deltagare som dessutom erhållit betyget VG på minst en av examinationsmodulerna.

Eventuella kompletteringsuppgifter avseende den första examinationsmodulen mottas löpande med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar. Studenter som fått betyget Underkänd (U) på andra examinationsmodulen har möjlighet till omtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid seminarierna och vid redovisningen av projektarbetet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

För kurslitteraturen nedan är det alltid senaste upplaga som gäller.

 • Adlercreutz, Axel; Gorton, Lars; Lindell-Frantz, Eva Avtalsrätt. : 1

  14. uppl.: Lund: Juristförlaget, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Att köpa grönt : handbok om miljöanpassad offentlig upphandling

  2007

  fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergell, H Förhandlingsretorik - En uppsats om hur skickliga förhandlare övertygar motparten och vilka retoriska medel de använder

  Södertörns högskola, kandidatuppsats 15 hp, VT 2011, 2011

  Länk till uppsatsen

 • CSR och hållbart företagande Upplaga 3

  Sanoma Utbildning, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Material från Företagsekonomiska institutionen/ Handelsrätt (PDF)

  Företagsekonomiska institutionen,

  Tillhandahålls löpande på kurssidan i Studium.

  Obligatorisk

 • Regeringens skrivelse (Skr. 2015/16:69), Politik för hållbart företagande

  Sveriges riksdag och regering, 2015

  Länk till skrivelsen

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan