Kursplan för Svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan

Swedish as a Second Language and Multilingualism in Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE241
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G2F, Didaktik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-01-09
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Inom Förskollärarprogrammet: Språk och kommunikation; VFU I

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i det förskolepedagogiska området för Förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen bygger vidare på kursen Språk och kommunikation, förskollärare 7,5 hp. Syftet är att den studerande ska få kunskaper om andraspråksinlärning och flerspråkighet i förskolan. Syftet är även att förstå barns språkliga och kommunikativa förutsättningar i förskolans verksamhet ur såväl en- som flerspråkiga perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap om barns språkutveckling ur ett andraspråksperspektiv
 • redogöra för stödjande strategier för barns flerspråkiga språkutveckling i förskolan
 • analysera förhållningssätt och lärandemiljöns betydelse för det dagliga arbetet i förskolan ur ett flerspråkighetsperspektiv
 • redogöra för och analysera barns språkliga och kommunikativa förutsättningar i leken.

Innehåll

 • Kognitivistiska och sociolingvistiska perspektiv på barns språkutveckling ur ett andraspråksperspektiv.
 • Strategier för språkutvecklande arbetssätt i förskolan.
 • Den flerspråkiga förskolan.
 • Språk och kommunikation i förskolans verksamhet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Cekaite, Asta; Evaldsson, Ann-Carita Stance and footing in multilingual play: Rescaling practices and heritage language use in a Swedish preschool

  Ingår i:

  Journal of pragmatics : an interdisciplinary quarterly of language studies

  vol. Volume 144 (2019) s. 127-140

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • García, Ofelia; Li, Wei Nilsson, Christian Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & kultur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kultti, Anne Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Martín-Bylund, Anna Towards a minor bilingualism : exploring variations of language and literacy in early childhood education

  Linköping: Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandvik, Margareth; Spurkland, Marit Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

  2., [bearb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skaremyr, Ellinor Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan

  Karlstad: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björk-Willén, Polly Svenska som andraspråk i förskolan

  Första utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 250 sidor enligt lärares anvisning.

Versioner av litteraturlistan