Kursplan för Ekonomichefen och controllerns arbetsmetoder och tekniker

The Role and Techniques of a Controller/CFO

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE874
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

  För inresande utbytesstudenter kan undantag göras från kravet om 90 hp företagsekonomi om särskilda skäl anses föreligga. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Ekonomistyrning.

Mål

Som följd av globaliseringen och den informationstekniska utvecklingen ställs nya krav på många yrkesroller - Controller/CFO-rollen är inget undantag. Här driver utvecklingen fram nya förväntningar och ansvar inom yrket. Inom ramen för yrkesrollernas viktiga huvudaktiviteter- att producera, analysera, kommunicera information och utifrån det bidra till ett agerande - sker därför idag ett omfattande utvecklingsarbete. Ny teknik tillämpas och nya mätetal utvecklas, allt i syfte att stärka den ekonomiska språkbildningen och kommunikationen i verksamheten. En central aspekt i utvecklingen är ambitionen att aktivt och kontinuerligt arbeta med i utformningen (designen) av företagets styrning.

Efter kursens genomgång ska studenten ha erhållit:

 • insikt om betydelsen av yrkesroller och yrkesidentiteter i allmänhet och Controller/CFO - rollen i synnerhet
 • god analytisk förståelse och förmåga att analysera några av de viktiga styrfrågor en Controller/CFO möter i dagens företag och organisationer. Dessa styrfrågor och svar är i kursen särskilt kopplade till företagets olika resurser, i form av human-, social-, strukturellt och ekonomiskt kapital
 • inledande insikt och uppnått en grundläggande förmåga att tillämpa några viktiga kompetenser och färdigheter, relaterade till kursens fokuserade yrkesroller och styrfrågor
 • insikt - genom analys och utvärdering - om vad Design Science kan innebära för företagets Controller/CFO, särskilt med avseende på utformningen av företagets styrsystem.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring och behandlar följande viktiga frågor/teman:

 • Roll- och identitetsteorier relaterade till Controllers/CFOs arbete och företagets ledning
 • Controllers/CFOs egna rollutveckling (human kapital)
 • Controller/CFO och viktiga yrkesrelationer inom och utanför företaget (socialt kapital)
 • Controller/CFO och ICT (ICT som strukturellt kapital)
 • Controllers/CFOs verktygslåda, med speciellt fokus på utvecklandet och användandet av mätetal och kommunikation kring det ekonomiska språket.

Undervisning

Kursen genomförs med flera undervisningsmoment, föreläsningar och olika former av seminarier. Undervisningen sker både skriftligen och muntligen. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursen examineras genom individuellt skriftligt prov och genomförda seminarieaktiviteter som bedöms individuellt. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar The Role and Techniques of a Controller 2FE847, 8FE847 och Ekonomichefen och controllerns arbetsmetoder och tekniker (uppdragsutbildning) 8FE874.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Turner, Leslie; Weickenannt, Andrea; Copeland, Mary Kay Accounting information systems : controls and processes

  Third edition: Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc., 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk