Kursplan för Strängteori I

String Theory I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA161
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: 120 hp. Kvantfältteori. Avancerad kvantfältteori rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för vilka frågor/problem strängteori är svaret på
 • förklara skillnaderna mellan relativistiska punktpartiklar och strängar
 • redogöra för hur kvantiserade strängar utgör en konsistent teori för kvantgravitationen
 • redogöra för strängens beskrivning från ett världsyte- och målrumsperspektiv
 • lösa strängens rörelseekvationer för givna initial- och randvillkor
 • förklara konsekvenserna av konform symmetri i 2 dimensioner
 • sammanfatta innehållet i de grundläggande forskningspublikationer som introducerar bosonisk strängteori

Innehåll

Beskrivning av och klassisk rörelse hos den relativistiska punktpartikeln och den relativistiska strängen; världsyte- och målrumperspektiv, ljuskonbeskrivning, kvantisering av punktpartikeln, öppna och slutna strängar; konform fältteori.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Hemuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Polchinski, Joseph Gerard String theory. : Vol. 1 An introduction to the bosonic string

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polchinski, Joseph Gerard. String theory. : Vol. 2 Superstring theory and beyond

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Blumenhagen, Ralph; L|st, D.; Theisen, S. Basic concepts of string theory

  Berlin: Springer, 2012.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tong, David String theory

  University of Cambridge, 2009

  arXiv:0908:0333