Kursplan för Strängteori II

String Theory II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA162
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: Strängteori I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • härleda spektrum av strängar i olika bakgrunder, t.ex. i närvaro av D-bran eller kompakta dimensioner
 • använda T-dualitetstranformationer på öppna och slutna strängar
 • förklara de karakteristiska egenskaperna hos elektrodynamiken på D-bran,inkluderande T-dualitet samt skillnaderna gentemot Maxwells teori
 • förklara den grundläggande idén bakom supersträngen samt världsyte- och målrumssymmetri
 • redogöra för strängdualiteter och AdS/CFT-korrespondansen
 • beskriva ett sätt på vilket standardmodellens partiklar kan erhållas ur strängteori
 • förklara hur svarta hål beskrivs ur strängteoriperspektiv, hur deras mikrotillstånd kan räknas och vad deras roll är i AdS/CFT korrespondensen
 • förklara hur strängväxelvärkan behandlas i teorin

Innehåll

Bosoniska strängar och supersträngar i olika bakgrunder, D-bran, kompakta dimensioner och T-dualitet, Born-Infeld-elektrodynamik, grundläggande om supersträngar, supersymmetri och strängdualiteter, strängtermodynamik och svarta hål, AdS/CFT-korrespondensen, strängväxelvärkningar

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Hemuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Polchinski, Joseph Gerard String theory. : Vol. 1 An introduction to the bosonic string

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polchinski, Joseph Gerard. String theory. : Vol. 2 Superstring theory and beyond

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blumenhagen, Ralph; L|st, D.; Theisen, S. Basic concepts of string theory

  Berlin: Springer, 2012.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tong, David String theory

  University of Cambridge, 2009

  arXiv:0908:0333