Kursplan för Strängteori II

String Theory II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA162
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: Strängteori I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • härleda spektrum av strängar i olika bakgrunder, t.ex. i närvaro av D-bran eller kompakta dimensioner
 • använda T-dualitetstranformationer på öppna och slutna strängar
 • förklara de karakteristiska egenskaperna hos elektrodynamiken på D-bran,inkluderande T-dualitet samt skillnaderna gentemot Maxwells teori
 • förklara den grundläggande idén bakom supersträngen samt världsyte- och målrumssymmetri
 • redogöra för strängdualiteter och AdS/CFT-korrespondansen
 • beskriva ett sätt på vilket standardmodellens partiklar kan erhållas ur strängteori
 • förklara hur svarta hål beskrivs ur strängteoriperspektiv, hur deras mikrotillstånd kan räknas och vad deras roll är i AdS/CFT korrespondensen
 • förklara hur strängväxelvärkan behandlas i teorin

Innehåll

Bosoniska strängar och supersträngar i olika bakgrunder, D-bran, kompakta dimensioner och T-dualitet, Born-Infeld-elektrodynamik, grundläggande om supersträngar, supersymmetri och strängdualiteter, strängtermodynamik och svarta hål, AdS/CFT-korrespondensen, strängväxelvärkningar

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Hemuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Polchinski, Joseph Gerard String theory. : Vol. 1 An introduction to the bosonic string

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polchinski, Joseph Gerard. String theory. : Vol. 2 Superstring theory and beyond

  First paperback edition 2005: Cambridge: Cambridge University Press,., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blumenhagen, Ralph; L|st, D.; Theisen, S. Basic concepts of string theory

  Berlin: Springer, 2012.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tong, David String theory

  University of Cambridge, 2009

  arXiv:0908:0333