Kursplan för Teoretisk filosofi A

Theoretical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-03-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
 • läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
 • redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument
 • visa förmåga att kritiskt utföra analys av filosofiska texter
 • visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och något av filosofihistoriografins specifika problem
 • redogöra för de viktigaste problemen med Platons definition av kunskap, och de möjliga lösningarna på dessa
 • redogöra för några klassiska skeptiska argument och möjliga svar på dessa
 • redogöra för och analysera Gettierproblemet
 • känna till huvudriktningarna i modern kunskapsteori.
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot centrala teorier om kunskap och berättigande
 • redogöra för innebörden hos ett antal centrala metafysiska begrepp
 • redogöra för ett antal central metafysiska frågeställningar och hur de angripits
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot teorier och uppfattningar inom metafysiken
 • genom det mer specialiserade valfria momentet ha kunskap om ett mer specifikt delområde inom filosofin, samt förmågan att kritiskt utvärdera teorier och argument inom detta delområde

Innehåll

Kursen består av fyra delar:

 • Kritiskt tänkande 7,5 hp
 • Kunskapsteori 7,5 hp
 • Valbar delkurs 7,5 hp
 • Metafysik 7,5 hp
Kritiskt tänkande 7.5 hp
I fokus för den första kursen står grundläggande begrepp inom argumentationsanalys, logik och semantik. Man övar upp sin förmåga att tolka, förtydliga och värdera ett resonemang. Dessa färdigheter kommer till stor användning inte bara under den efterföljande filosofiutbildningen utan även i många andra sammanhang.

Kunskapsteori 7.5 hp
Denna delkurs ger en översikt över centrala filosofiska frågor rörande kunskap. Vad är egentligen kunskap? Hur kan vi alls veta någonting om världen? Vad finns det för olika slags kunskap? Vad har kunskap för värde? I kursens seminariedel behandlas historiska texter rörande dessa teman.

Valbar delkurs 7.5 hp
Specialiserade delmoment inom olika områden av teoretisk filosofi. Detaljerna varierar från år till år.

Metafysik 7.5 hp
Hurdan är verkligheten? Inom filosofisk metafysik behandlas frågor rörande verklighetens grundläggande beskaffenhet. Denna kurs ger en översikt över centrala metafysiska frågor. Exakt vilka frågor som tas upp kan variera, men ämnen som behandlas kan inbegripa: identitet och förändring över tid, objekt och egenskaper, orsak och verkan, samt om det över huvud taget finns en oberoende verklighet. I kursens seminariedel behandlas historiska texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Delkurserna examineras separat. Vissa delkurser examineras genom salskrivning och andra genom hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Praktisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa delkursen Uppsatskurs 1 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Studenter som tidigare läst delkursen Metafysik (eller motsvarande) inom Praktisk filosofi A ska istället för delkursen Metafysik läsa delkursen Uppsatskurs 2 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteraturen hittar du i de enskilda delkursernas kursplaner.