Kursplan för Etik

Ethics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-03-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • beskriva de viktigaste problemen och begreppen inom normativ etik och välfärdsteori
 • beskriva de främsta teorierna inom normativ etik och välfärdsteori
 • analysera styrkorna och svagheterna hos dessa teorier

Innehåll

I fokus för kursen står normativ etik och teorier om välfärd. Den grundläggande frågan inom normativ etik är vad det är som gör att en viss handling är moraliskt rätt eller fel. Enligt en del teorier är det bara handlingens konsekvenser som spelar roll för dess moraliska status; enligt andra teorier spelar konsekvenserna ingen roll; enligt en tredje grupp teorier är det både konsekvenserna och andra faktorer (såsom motiven hos personen som utför handlingen) som spelar roll. På kursen studeras teorier inom alla dessa tre kategorier. Argument för och emot de olika teorierna diskuteras. Även mer specifika moraliska frågor tas upp, exempelvis den moraliska statusen hos icke-mänskliga djur.
 
Den grundläggande frågan i diskussionen om välfärd är vad det är som gör ett liv bra eller dåligt för personen som lever det. Är den avgörande faktorn lycka, önsketillfredsställelse och/eller något annat? Argument för och emot de olika teorierna på området diskuteras.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Examination består i skriftlig salstentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

 • Shafer-Landau, Russ. The fundamentals of ethics

  Third Edition.: New York: Oxford University Press, [2015]

  Det finns en fjärde upplaga av denna bok i bokhandeln men den skiljer sig inte nämnvärt åt från denna utgåva som finns till utlåning på Uppsala universitetsbibliotek.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shafer-Landau, Russ The ethical life : fundamental readings in ethics and moral problems

  Fourth edition.: New York: Oxford University Press, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst