Kursplan för Speldesignstudio

Game Design Studio

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD311
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-12-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-11-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Kandidatexamen samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i magister- och masterprogram i speldesign.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • skapa ett spelkoncept som bygger på en designfrågeställning,
 • utvärdera speldesignmetoder i syfte att fastställa vilken metod som är mest lämpad för att besvara en designfrågeställning,
 • kritiskt diskutera och reflektera kring sådana begränsningar som påverkar designbeslut,
 • skapa dokumentation som tydligt kommunicerar design i förhållande till andra aktörer i en produktionsprocess och möjliggör reflektion kring processen, samt
 • experimentera med prototypprocesser i syfte att validera designhypoteser och reflektera kring resultaten.

Innehåll

Kursen behandlar speldesign som en metod för att formulera frågeställningar och skapa lösningar. Genom att använda speldesignmetoder och -processer får studenterna formulera och analysera en designfrågeställning och formulera ett konceptdokument som ett tänkbart svar på frågeställningen. Studenterna inleder processen att skapa småskaliga prototyper för att validera de designhypoteser som formulerats i dokumentet. På så sätt omsätts designteorier och -metoder i praktiken.

Studenterna får också analysera begränsningarna med sin design (plattform, spelstil, avsedd upplevelse för spelaren i ett designat utrymme etc.), kommunicera avsikten med sin design och bygga prototyper för att validera sina designhypoteser. Därigenom skapas en designcykel - kommunikation av avsikten, validering och reflektion - där resultaten av prototypen får genomsyra nästa designcykel.

Undervisning

Kursen ges på engelska.

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen bedöms med något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier där designarbetet försvaras.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter 5SD301 Spelanalys-struktur, 7,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.