Kursplan för Irland idag - samhälle, kultur och ny litteratur

Ireland Today: Society, Culture and New Literature

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF022
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-17
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-12-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  30 hp engelska

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till lärare i engelska i grundskolans högre årskurser, gymnasieskolan och vuxenundervisningen.

Kursplanen gäller från och med vårterminen 2021.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • analysera samtida irländsk litteratur,
 • identifiera och analysera kulturella och samhälleliga fenomen i dagens Irland och relatera till samhällsutvecklingen under de senaste decennierna,
 • motivera didaktiska val för att tillämpa kunskaper om det irländska samhället och samtida litteratur i undervisningen,
 • planera ett didaktiskt undervisningsprojekt inom något av de studerade områdena och
 • presentera projektet på engelska såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

 • Irländsk skönlitteratur
 • Centrala begrepp och teorier för litteratur- och samhällsanalys.
 • Irlands historia.
 • Irlands kultur- och samhällsutveckling.
 • Litteraturdidaktisk metod och teori
 • Målformulering och lektionsplanering.

Undervisning

Kursen ges delvis på campus och är delvis nätbaserad. Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier och workshops. Undervisnings- och examinationsspråk är engelska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, med examinerande inlämningsarbeten och muntliga presentationer. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Novels:

Novels:

 • Farran-Lee, Stephen; Larsmo, Ola Joyce bor inte här längre : om den nya irländska prosan

  Stockholm: Norstedt, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bolger, Dermot Secrets never told

  Dublin: New Island Books, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • O'Connor, Nuala Nora : a love story of Nora Barnacle and James Joyce

  Dublin: New Island Books, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ní Dhuibhne, Ellis It’s a Woman Writer!: Irish Literary Feminisms, 1970-2020

  Arlen House, 2021

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer litteratur i enlighet med kursledarens anvisningar om ca 300 s.