Kursplan för Poesi och plats i skandinavisk litteratur sedan 1950

Poety and Place in Scandinavian Literature since 1950

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV104
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-12-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Kursen ger kunskaper om och färdigheter i att analysera skandinavisk poesi från 1950 till idag, med fokus på lyrikens uttryckssätt och formspråk. Mot bakgrund av teori rörande rum och plats (space and place) och "den spatiala vändningen" ägnas särskild uppmärksamhet åt de aktuella diktarnas sätt att förhålla sig till lokala miljöer och villkor, inklusive det globala och lokala samhällets förändringar över den givna tidsperioden. Bland annat aktualiseras frågor som gäller globalisering, mediernas förändrade villkor och ekologiska hot, som de uttrycks i eller får betydelse för poesin.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

* kunna redovisa självständig förmåga att analysera poesi från svenskt, danskt och norskt språkområde

* på ett grundläggande sätt kunna redogöra för teori rörande rum och plats och dess relevans för litteraturvetenskaplig forskning

* kunna relatera den skandinaviska poesins utveckling från 1950 till idag till samhälleliga processer och villkor

* kunna redovisa förmåga att diskutera och analysera poesins uttryckssätt och formspråk

Innehåll

Vid kursen kommer poesi av ett tiotal författare från svenskt, danskt och norskt språkområde att studeras. Alla verk läses på originalspråk. De relateras till poesin som historisk genre, men också till nyare samhällsprocesser och mediala villkor. Med hjälp av sekundärlitteratur och anvisad teori diskuteras hur poesins villkor har förändrats under den givna perioden och hur poesins särskilda uttryck artikulerar dessa förändringar. Stor vikt kommer att läggas vid förmågan att analysera poetisk text.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar och övningar.

Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övriga förelagda övningar, närvaro vid föreläsningar samt genomförande av en skriftlig och/eller muntlig uppgift. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.