Kursplan för Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering

Scientific Methods in Wind Power Project Management

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV153
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Kandidatexamen inom teknik/naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Vindkraftsprojektering, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt reflektera över grunderna i vetenskapligt arbete, metoder och processen från problemformulering till redovisning av resultat och slutsatser.
 • genomföra en litteraturöversikt och formulera forskningsfrågor som är tydliga, stringenta och ger ett relevant bidrag till forskningsfältet samt följer tidsplanen.
 • reflektera över det metodologiska angreppsättet som är passande för en specifik studie samt motivera dess användning.
 • förklara kvalitativa och kvantitativa angreppssätt och bedöma när de är tillämpliga.
 • tillämpa relevanta begrepp och verktyg för statistisk analys samt att avgöra deras tillämpbarhet för att analysera statistisk data relaterad till vindkraftsprojektering.
 • granska och sammanfatta resultat på ett tydligt sätt samt ge argument som stödjer slutsatserna.
 • författa och färdigställa projektuppgift med lämplig struktur, avsnitt och innehåll för en forskningsdesign inom givna tidsramar.

Innehåll

Den här kursen introducerar grunderna i vetenskapligt arbete. Detta inkluderar att identifiera forskningsproblem och formulera tydliga forskningsfrågor samt kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, statistisk analys, datainsamling och design av experiment. Stegen i akademiskt resonerande och slutledning samt strukturen i vetenskapliga texter och uppsatser på avancerad nivå behandlas också.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga rapporter (3 hp), muntlig presentation och aktivt deltagande i seminarier (4 hp) och tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Creswell, John W.; Poth, Cheryl N. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches

  Fourth edition: Los Angeles: Sage Publications, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsen, R; Morris, L Introduction to mathematical statistics and its applications

  Institutionen för geovetenskaper, 2014