Kursplan för Amerikansk historia

American History

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN712
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-11-13
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten

 • kunna redogöra för viktiga aspekter av den amerikanska historien
 • kunna redogöra för de sociala och politiska krafter som bidragit till att forma det amerikanska samhället
 • kunna visa grundläggande kunskap om vad som anses göra USA unikt, historiskt som i nutid
 • kunna visa viss förtrogenhet med analys av historiska texter

Innehåll

Kursen ger en överblick över den historiska utvecklingen i det område som idag utgör USA. Tonvikten ligger på perioden från kolonialtiden och fram till idag. Fokus läggs vid aspekter relaterade till sociala, politiska och kulturella dimensioner och till mångfaldsperspektiv på den amerikanska historien.

Undervisning

Undervisning campuskurs: Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

 

Undervisning distanskurs: Undervisningen sker via webbaserade verktyg och plattformar. Ett antal schemalagda virtuella möten kan tillkomma. Grupparbete kommer att förekomma. Aktivt deltagande vid kursens skriftliga moment är obligatoriskt, liksom vid virtuella möten när sådana förekommer. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examination campuskurs: examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Examination distanskurs: examinationen sker skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen USA-kunskap A.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Amerikansk historia

 • Jenkins, Philip A history of the United States

  Fifth edition.: London: Palgrave, an imprint of Macmillan Publishers Limited, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lepore, Jill This America : the Case for the Nation

  London: John Murray, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hansen, Karen V. Encounter on the Great Plains [Elektronisk resurs] : Scandinavian settlers and the dispossession of Dakota Indians, 1890-1930

  New York: Oxford University Press, 2014

  Table of Contents / Abstracts

  "Introduction" läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lee, Erika America First, Immigrants Last: American Xenophobia Then and Now

  Ingår i:

  The journal of the gilded age and progressive era [Elektronisk resurs]

  Fremont, OH: Society for Historians of the Gilded Age and Progressive Era, [2002-]

  vol. 19 (2020) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skannat material och online-resurser.