Kursplan för Ohälsa och främjande av hälsa II

Ill Health and Promotion of Health II

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ460
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-15
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2021-04-07
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1 och 2 (60 hp) samt godkända resultat från termin 3 inom Sjuksköterskeprogrammet på följande moment: VFU-placering inklusive teoretiska uppgifter (7,5 hp), Hälsa och ohälsa 3 (3,5 hp) och Läkemedelsräkning 3 (0,3 hp) (totalt 71,3 hp).

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i termin 4 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av teoretiska studier, klinisk/praktisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU, 15 hp). Kursen består av 17,5 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 12,5 hp Medicinsk vetenskap, vilket studeras integrerat.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och med beaktande av  mångfaldsperspektiv, kunna:

 1. arbetsleda genom att prioritera, fördela och utvärdera arbetet i omvårdnadsteamet och samverka interprofessionellt, med stöd av teorier/modeller för arbetsledning inom hälso- och sjukvård  
 2. beskriva förbättringsarbete utifrån perspektiven patient, evidens och organisation
 3. förklara verkningsmekanismer och biverkningar för patient och vårdpersonal, utvärdera effekter av läkemedelsbehandling vid olika ohälso- och sjukdomstillstånd, samt tillämpa och kritiskt analysera läkemedelshantering med ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv  
 4. identifiera krisreaktioner vid ohälsa och ge stöd i form av anpassade strategier för att främja hälsa
 5. identifiera och förklara olika ohälso- och sjukdomstillstånd, inklusive patofysiologi samt kunna förklara och delta i och vid behov initiera medicinsk diagnostik, behandling och utvärdering  
 6. identifiera risker och tillämpa för situationen anpassade vårdhygieniska strategier för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 7. redogöra för och värdera etiska dilemman i livets början utifrån etiska teorier och modeller
 8. tillämpa analysmetod med kvalitativ ansats samt värdera och diskutera val av vårdvetenskaplig teori/modell eller begrepp i relation till problemformulering och vetenskaplig frågeställning för tilltänkt projektarbete i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad
 9. tillämpa för situationen anpassade lagar, förordningar och myndighetsförfattningar av relevans för sjuksköterskans profession, inklusive konventioner om mänskliga rättigheter
 10. tillämpa för situationen anpassade strategier för samtal, undervisning och information till patient/närstående och personal om vård och hälsotillstånd samt kunna använda den informations- och kommunikationsteknologi som används i klinisk verksamhet
 11. tillämpa omvårdnadsprocessen, inklusive journalföring, i partnerskap med patient/närstående - självständigt inom vuxen somatisk vård samt under handledning inom vård med inriktning mot sjuksköterskans specialistområde  
 12. visa självkännedom och empatisk förmåga i teamarbete, arbetslednings- och vårdsituationer
 13. värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin professionella kompetens
 14. översiktligt beskriva specialistsjuksköterskans och barnmorskans arbets- och ansvarsområden 

Innehåll

Nedanstående inkluderar både vård av barn och vuxna, om inget annat anges.

Hälsa och ohälsa 4

 - akut och postoperativ smärta

- av relevans för kursens ohälso- och sjukdomstillstånd, inklusive hälsofrämjande åtgärder utifrån ett personcentrerat förhållningssätt

- etiska, kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter i omvårdnadsarbetet

- evidensbaserad vård, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården

- farmakologi relaterat till kursens ohälso- och sjukdomstillstånd/sjukdomstillstånd

- hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relation, med fokus på personer med psykisk ohälsa

- hälso- och sjukvårdens organisation samt lagar, författningar och andra styrdokument

- informations- och kommunikationsteknik, inklusive e-hälsa

- klinisk kemi/fysiologi, inklusive bilddiagnostiska undersökningar

- ledarskap inom arbetslaget, följarskap och samverkan med olika yrkesgrupper

- läkemedelshantering ur ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv

- nutrition 4, inklusive nutrition vid psykisk ohälsa

- omvårdnadsprocessen, dokumentations- och vårdplaneringsmodeller

- patofysiologi, diagnostik och behandling vid ohälso- och sjukdomstillstånd inom somatisk vård hos barn: allvarlig/långvarig ohälsa; vuxna: affektiv sjukdom och psykossjukdom, ortopediska- och neurokirurgiska sjukdomstillstånd samt traumatologi

- psykologiska reaktioner vid svåra livssituationer

- sår och sårbehandling 4

- vårdrelaterade infektioner

Läkemedelsräkning 4

 - läkemedelsräkning

Medicinsk teknik och färdighetsträning 4

- S-HLR barn

- bedömning av vakenhetsgrad

- interprofessionell simuleringsträning (IPS)

 

Professionsutveckling 4

- etik och medicinsk rätt 4

etik: etiska dilemman i livets början

medicinsk rätt: medicinsk- och arbetsmiljörätt

-  förbättringskunskap för säker vård

 

Vetenskaplig metod 4

- kvalitativ innehållsanalys

- litteraturstudie som metod

- projektplanering för examensarbete

 

Verksamhetsförlagd utbildning 4

- VFU inom somatisk vård - praktisk tillämpning och reflektion av evidensbaserad omvårdnad

- reflektionsseminarium med inriktning mot yrkesmässig handledning

Undervisning

ARBETSFORMER

Arbete i grupp, föreläsningar, litteraturstudier, individuellt arbete, klinisk färdighetsträning, rollspel, seminarier och webbaserad undervisning samt verksamhetsförlagd utbildning.

Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

OBLIGATORISKA MOMENT

Basgruppsträffar, examination, klinisk färdighetsträning, obligatoriska föreläsningar, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning och webbtest.

Examination

Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. Examinerande moment har utöver det ordinarie tillfället ett omprovstillfälle per termin, om inte fler möjligheter anges. För examinationer i slutet av terminen sker omprovstillfälle efterföljande termin. Samtliga examinationer och obligatoriska delmoment (omdömen) skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Examinationsformer

Hälsa och ohälsa 4 (3 hp), mål 2-7, 9-11: skriftlig inlämningsuppgift i grupp

Skriftlig hemtentamen reproduktiv hälsa och ohälsa (1hp), mål 3-5, 7, 9-11: webbaserad individuell hemtentamen

Skriftlig hemtentamen barns ohälsa (1,5 hp), mål 3-5, 7, 9-11: webbaserad individuell hemtentamen

Skriftlig hemtentamen medicinsk psykiatri (1,5 hp), mål 3-5, 7, 9-11: webbaserad individuell hemtentamen

Läkemedelsräkning 4 (0,5 hp), mål 3: webbtest

Medicinsk teknik och färdighetsträning 4 (1 hp), mål 1, 3, 5, 6, 12, 13: praktiskt prov x 2

Professionsutveckling 4 (1,5 hp), mål 1, 2, 9, 12, 13: portfolio, webbtest

Skriftlig individuell sluttentamen (2 hp), mål 3-6, 9-11: salstentamen

Verksamhetsförlagd utbildning 4 praktik (6 hp), mål 1, 3-7, 9-13: individuell examination med stöd av AssCE

Verksamhetsförlagd utbildning 4 specialområden praktik (7,5 hp), mål 11, 13, 14: loggbok

Verksamhetsförlagd utbildning 4 teori (1,5 hp), mål 3-5, 10, 11-13: examinerande seminarium, skriftligt individuell inlämningsuppgift

Vetenskaplig metod 4 (3 hp), mål 8: skriftlig inlämningsuppgift i grupp

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Student som avbryter pågående VFU i förtid utan särskilda skäl blir underkänd. En student kan underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om hen fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Vid underkänd VFU ska en individuell plan utformas. Planen beslutas av examinator och delges studenten skriftligen.Tidpunkten för förnyad VFU bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period. VFU kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nytillkommen obligatorisk litteratur

 • Allgulander, Christer Klinisk psykiatri

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wihlke, Gunilla; Schmidt, Rebecka Traumaomvårdnad : vård av svårt skadade patienter

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tidigare obligatorisk kurslitteratur

 • Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedin, Göran Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • HLR för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning

  [Rev. uppl.]: Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnsson, Lars-Åke Juridik för sjuksköterskor : en handbok

  Stockholm: Karnov Group, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten; Andersson, Manne Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

  Sjätte upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar Bjuväng, Agneta; Kjellberg, Margareta; Rehle, Harriett; Åkesson, Ulla

  4. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindholm, Christina Sår

  4 uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  3 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sand, Olav; Toverud, Kari C. Människokroppen : fysiologi och anatomi

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  3. uppl.: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor Borgfeldt, Christer; Sjöblom, Ingela; Strevens, Helena; Wangel, Anne-Marie

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moëll, Christian; Gustafsson, Jan Pediatrik

  2:a upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad

  2. [utök. och uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice

  Eleventh edition. International edition: Philadelphia: Wolters Kluwer, [2021]

  https://s1.adlibris.com/images/55557964/nursing-research.jpg

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård

  Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Steenfeldt, Vibeke Östergaard Bidstrup Jörgensen, Birgit Omvårdnadsteori som referensram : i forskning och utveckling

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad : 1 Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad : 2 Toverud, Kari C Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zetterström, Henrik; Hahn, Robert Blodersättning och vätsketerapi : inom akutvård, anestesi, kirurgi och intensivvård

  Första upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan