Kursplan för Turism och miljömässig hållbarhet

Tourism and Environmental Sustainability

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV167
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta och tolka turismens beroende av resurser, värden och tjänster hos ekosystem och landskap
 • analysera turismens miljöpåverkan i olika rums- och tidsskalor
 • diskutera och tillämpa begreppet stark hållbarhet i en kontext av turism

Innehåll

Identifiering och kategorisering av turismens miljöpåverkan studeras i en kontext av hållbar utveckling. Modellen för stark hållbarhet tillämpas genom att bekräfta att miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster utgör en förutsättning för samhällelig och ekonomisk utveckling. Olika sätt att mäta och kvantifiera miljöpåverkan från transporter, resursanvändning, mm gås igenom, med tonvikt på begrepp och verktyg som ekologiska fotavtryck och klimatavtryck. Rumsliga och tidsmässiga variationer i miljöpåverkan analyseras sedan mellan olika typer av turism. Genomgående studeras även proaktiva lösningar och förslag på att minska miljöpåverkan från turism.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt övningar och seminarier (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.