Kursplan för Fysiologi

Physiology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Alternativ 1: 60 hp inom biologi, kemi och geovetenskap, inklusive Organismernas evolution och mångfald 15 hp, Molekylärbiologi och genetik 10 hp, Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp, samt genomgången Cellbiologi 15 hp.
  Alternativ 2: 60 hp kemi inklusive 10 hp biokemi samt genomgången Cellbiologi 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för växters och djurs uppbyggnad, cellernas och vävnaders struktur samt olika organ och organsystems funktion
 • redogöra för de grundläggande fysiologiska kontrollmekanismerna (t.ex. hormoner) hos växter och djur
 • beskriva växters och djurs näringsupptag och ämnesomsättning, vatten- och jonbalans samt temperaturreglering
 • jämföra blodcirkulation och respiration hos land-, vattenlevande och flygande djur
 • beskriva organismernas sinnes- och reproduktionsfysiologi
 • redogöra för ekofysiologiska begrepp samt fysiologiska anpassningar till olika livsmiljöer
  med hjälp av mikroskop särskilja olika cell- och vävnadstyper
 • redogöra för och diskutera valda fysiologiska problemställningar
 • resonera kring etiska aspekter kopplade till GMO och analysera argumentens hållbarhet och relevans.

Innehåll

Kursen består av två delkurser djur- och växtfysiologi. I djurfysiologi-delen studeras uppbyggnad och funktion av djurens olika organ och organsystems samt de fysiologiska processer som styr djurens differentiering och utveckling. Speciellt studeras endokrina organ, nervsystem, sinnesorgan, muskulatur, cirkulationssystem, gasutbyte, ämnesomsättning och reproduktion. I växtfysiologidelen behandlas växters byggnad, vattenhushållning och näringsupptag, fotosyntesen och kväveomsättningen. Vidare studeras hormoners och andra reglerande ämnens kontroll av cell- och vävnadsdifferentiering och hur växter påverkas av omgivningsfaktorer som ljus och temperatur. Flera laborationer genomförs i båda delkurser. På kursen förekommer diskussionsseminarier där intressanta fysiologiska och etiska frågeställningar diskuteras (bl.a. genmodifierade växter, könsskillnader, djurförsök, användning av stamceller).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten. Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

Kursen består av en teoridel omfattande 9 hp med skriftlig examination och en laboratorie-/seminariedel omfattande 6 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Reece, Jane B.; Campbell, Neil A. Campbell biology : Jane B. Reece ...

  9th ed.: Boston: Benjamin Cummings / Pearson, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hill, Richard W.; Wyse, Gordon A.; Anderson, Margaret Animal physiology

  3. ed.: Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2012

  Rekommenderas

  Se bibliotekets söktjänst

 • Evert, Ray F.; Eichhorn, Susan E; Evert, Ray Franklin Raven biology of plants

  Eighth edition.: New York: W.H. Freeman and Company Publishers, [2012], c2013

  Rekommenderad

  Se bibliotekets söktjänst