Kursplan för Forskningsmetoder i Rysslands- och Eurasienstudier

Research Methods in Russian and Eurasian Studies

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EU013
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Euroasiatiska studier A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-06-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-09-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet: Inledningskurs i metod och vetenskap i Rysslands- och Eurasienstudier, 5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för metodologiska överväganden vid val av forskningsmetod inom samhällsvetenskap och humaniora, samt reflektera över möjligheter och begränsningar med olika forskningsmetoder;
 • kritiskt diskutera förhållandet mellan teori och metodologi;
 • ingående beskriva och jämföra metoder som ofta har använts inom Rysslands- och Eurasienstudier.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • välja och applicera lämpliga metoder för att adressera ett visst forskningsproblem;
 • förklara och argumentera för valet av en viss metod;

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • analysera konsekvenserna av den valda metoden för analys och forskningsresultat;
 • reflektera över de etiska konsekvenserna av olika forskningsmetoder.
 • kritiskt värdera och analysera metoder inom tvärvetenskaplig forskning;

Innehåll

Kursen bygger vidare på tidigare kurs i metod och vetenskap och ger fördjupad kunskap om några av de vanligaste metoderna inom samhällsvetenskap och humaniora. Särskilt fokus läggs på val och tillämpning av metoder i relation till vetenskaplig frågeställning och analys inom tvärvetenskaplig forskning. Kursen stärker även studenternas medvetenhet om några av de vanligaste etiska frågorna förknippade med olika forskningsmetoder.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.