Kursplan för USA-kunskap B

American Studies B

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN751
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-09-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: USA-kunskap A1 eller 30 hp inom humaniora/samhällsvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha fördjupade kunskaper om centrala delar av USA:s samhällsliv, historia, kultur och politik, samt om aktuell forskning inom nordamerikastudier. Studenten ska även ha utvecklat sina färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kommunicera på engelska om de sakområden och problemställningar som kursen behandlar.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Global amerikansk historia (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten

 • kunna redogöra för och analysera huvuddragen i de globala och transnationella processer som format amerikansk historia;
 • kunna visa förståelse för hur transnationella vetenskapliga teorier och perspektiv påverkat tolkningen av amerikansk historia;
 • kunna visa förmåga att kritiskt reflektera kring olika teorier och perspektiv som presenteras i kurslitteraturen.

Delkurs 2. Aktuella frågor i amerikansk politik (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten
 • kunna redogöra för och analysera huvuddragen i ett antal aktuella frågor i amerikansk politik;
 • kunna visa insikter i vetenskaplig forskning om samtida amerikansk politik;
 • kunna visa förmåga att kritiskt reflektera kring olika teorier och perspektiv som presenteras i kurslitteraturen.

Delkurs 3. Minne och kulturarv i USA (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten
 • kunna redogöra för centrala frågor rörande minne och kulturarv i USA i historiska och samtida perspektiv;
 • kunna visa förmåga att med grund i vetenskaplig forskning analysera amerikanska minnes- och kulturarvspraktiker;
 • kunna visa förmåga att kritiskt reflektera kring olika teorier och perspektiv som presenteras i kurslitteraturen.
 
Delkurs 4. Aktuell forskning i nordamerikastudier (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten
 • kunna redogöra för och analysera ett antal centrala temata i aktuell forskning i nordamerikastudier;
 • kunna visa förståelse för hur vetenskaplig forskning kan användas för att förstå USA:s samhälle, kultur och historia;
 • kunna visa insikter i hur olika forskningsområden inom USA-kunskap relaterar till varandra;
 • kunna visa förmåga att kritiskt reflektera kring olika teorier och perspektiv som presenteras i kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng enligt nedan.
 
Delkurs 1: Global amerikansk historia
Delkursen behandlar USA:s historia ur globala och transnationella perspektiv. I fokus står teman som imperialism och territoriell expansion, USA:s kulturella, ekonomiska, politiska, och militära inflytande på omvärlden, och hur omvärlden har förhållit sig till USA.
 
Delkurs 2: Aktuella frågor i amerikansk politik
Delkursen behandlar aktuella problem i amerikansk politik. I fokus står ett antal teman som politisk polarisering, demografi, klass, religion, valdeltagande, valkampanjer, och utrikespolitik. Temana kan variera från termin till termin.
 
Delkurs 3: Minne och kulturarv i USA
Delkursen behandlar betydelsen av kulturarv och kulturellt minne i USA i historiska och samtida perspektiv. I centrum står frågor om identitet, nationalism, politik och kommersialism, hur historia representerats i exempelvis monument, muséer, minnesfiranden, politiska debatter och populärkultur, samt de konflikter som regelbundet uppstår i USA runt minnes- och kulturarvsfrågor.
 
Delkurs 4: Aktuell forskning i nordamerikastudier
Delkursen ger en orientering om och inblick i aktuell forskning inom det internationella och tvärvetenskapliga forskningsfältet nordamerikastudier (American Studies). Genom att bearbeta insikter från övriga delkurser samt genom att fokusera på utvalda teman, som kan variera från termin till termin, studeras hur olika teorier, metoder och empiri används för att förstå USA:s historia, samhälle och kultur.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Virtuella möten kan förekomma. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska

Examination

Examinationen sker genom muntliga och skriftliga uppgifter samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på minst 22,5 av 30 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under de tre följande terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.