Kursplan för Vindresursbedömning

Wind Resource Assessment

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV186
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1F, Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Genomgången kurs Vindkraftsprojektering, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur vindkraftverk fungerar utifrån aerodynamisk teori
 • värdera vindresurser utifrån meteorologiska förutsättningar
 • bedöma vakinteraktion mellan vindkraftverk beroende på avstånd och bakgrundsförhållande.
 • värdera olika beräkningsmetoder som används vid bedömning av vindresurser
 • redogöra för olika mätmetoder som används vid bedömning av vindresurser samt värdera deras fördelar och nackdelar

Innehåll

Kursen ger en helhetsbild av bedömning av vindresurser. Meteorologisk och aerodynamisk teori är viktiga delar av kursinnehållet. Olika beräknings- och mätmetoder behandlas och kritiskt granskas för att ge studenten kunskap och verktyg att kunna välja metoder utifrån en specifik situation. En del i kursen innefattar träning i vindenergiberäkningsprogram såsom WindPRO, där teoretiska kunskaper omvandlas till praktiska färdigheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, fältarbete samt grupparbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på seminarier samt muntliga presentationer (2 hp). Skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1GV138 och 1GV151.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ackerman, Steven A; Knox, John Meteorology : understanding the atmosphere

  Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Pub. Co, Grove, CA : b Brooks/Col

  Kapitel 1-5 Introduktion Kapitel 6-7 Obligatoriska Kapitel 8 Fördjupning Tillhandahålles vid kursstart

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stull, Roland B. An introduction to boundary layer meteorology

  Kluwer Academic Publischer, 1988

  Kapitel 1, sidorna 1-27 Tillhandahålles vid kursstart

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Karl; Ivanell, Stefan Wind Energy

  Institutionen för geovetenskaper, 2010

  Kompendium tillhandahålls vid kursstart. 42 sidor

  Obligatorisk

 • Kompletterande material

  Institutionen för geovetenskaper,

  Tillhandahålls vid kursstart 75 sidor

  Obligatorisk

 • Brower, Michael Wind resource assessment : a practical guide to developing a wind project

  Hoboken, N.J.: Wiley, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wind resource assessment : a practical guide to developing a wind project Brower, Michael.; Bailey, Bruce H.; Bernadett, Daniel W.; Elsholz, Kurt V.; Filippelli, Matthew V.; Markus, Michael J.; Taylor, Mark A.; Tensen, Jeremy.

  Hoboken: John Wiley & Sons, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ivanell, Stefan Numerical Computations of Wind Turbine Wakes, Doctorial Thesis

  Institutionen för geovetenskaper, 2009

  Sidor 18-26 och bilaga A-D

  Obligatorisk

 • Sörensen, Jens Nörker Aerodynamic Analysis of Wind Turbines

  Institutionen för geovetenskaper,

  Tillhandahålles vid kursstart

  Obligatorisk

 • Sörensen, Jens Nörker Wind Turbine and Wind Farm Aerodynamics

  Institutionen för geovetenskaper,

  Tillhandahålles vid kursstart

  Obligatorisk

 • Bergström, Hans Wind resource mapping of Sweden using the MIUU-model

  Institutionen för geovetenskaper, 2008

  Tillhandahålles vid kursstart

  Obligatorisk

 • Bergström, Hans Prognostic models

  Institutionen för geovetenskaper,

  Tllhandahålles vid kursstart

  Obligatorisk