Kursplan för Fördjupning i planering för vindkraft

Specialisation in Planning for Wind Energy

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV159
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap samt 60 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå inklusive Planering för vindkraft, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • värdera och kritiskt reflektera kring aktuella planeringsfrågor och -utmaningar i vindkraftsprojektering.
 • tillämpa GIS och observationsmetodik.
 • tillämpa färdigheter i förankring, kommunikation och konflikthantering.
 • planera ett vetenskapligt projekt så att det är genomförbart inom givna ramar.
 • självständigt genomföra vetenskapligt arbete på avancerad nivå.

Innehåll

Kursen behandlar planeringsförutsättningar för vindkraftsutveckling. I kursen ges teoretisk fördjupning i planering och sociala acceptansfrågor samt praktiska färdigheter i förankringarbete, kommunikation och konflikthantering. Frågor som behandlas är exempelvis lagstiftning, policy, ljud- och visuell påverkan. Metodologiskt ger kursen en introduktion till geografiska informationssystem (ArcGIS) och observationsmetodik. Kursens olika moment praktiseras även genom övningsuppgifter. Studenten ska också självständigt planera och genomföra praktiskt arbete med en vetenskaplig studie på avancerad nivå; antingen i anslutning till pågående forskningsprojekt på institutionen, eller genom att designa en forskningsstudie på avancerad nivå.

Undervisning

Projektarbeten, litteraturstudier, seminarier och övningar.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 10 hp.
Övningar och aktivt deltagande i seminarier 5 hp.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Law, Michael; Collins, Amy Getting to know ArcGIS

  Fourth edition.: Redlands, California: ESRI Press, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk