Kursplan för Byggkonstruktion

Structural Mechanics and Design

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE403
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-12-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inklusive Dimensionering av konstruktioner.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om metoder för att dimensionera statiskt obestämda konstruktioner, såsom kontinuerliga balkar, ramar och skivor i material som kan modelleras som linjärt elastiska.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vanliga begrepp, satser och förutsättningar som används vid analys av konstruktion.
 • redogöra för begreppet frihetsgrad samt bestämma frihetsgraderna i enkla stångsystem, balkar och ramar.
 • beskriva beräkningsgången vid analys av stångsystem, balkar och ramar med kraftmetoden, redogöra för förutsättningarna för tillämpningen av metoden samt beräkna kraft- och momentfördelningen i enkla konstruktioner.
 • beskriva beräkningsgången och genomföra en analys av statiskt obestämda balkar och ramar enligt gränslastteori.
 • förklara begreppet influenslinje och dess användning, beräkna influenslinjer för enkla fall, använda influenslinjer för att bestämma farligaste lastställning vid rörliga laster samt beräkna tillhörande dimensionerande moment, tvärkrafter och upplagsreaktioner.

Innehåll

Beräkningsmodeller för analys av byggkonstruktioner. Förutsättningar och begrepp.

Systemstomstabilisering.

Kraftmetoden och förskjutningsmetoden för analys av statiskt obestämda konstruktioner.

Gränslastteori för balkar och ramar.

Influenslinjer för bestämning av farligaste lastställning samt dimensionerande moment och krafter.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter 3 hp. Skriftlig tentamen med teori- och räkneuppgifter 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kurser Byggkonstruktion, 1BI122 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.