Kursplan för Utbildning som marknad

Education as Market

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE179
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-12-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Kursen syftar till att ge övergripande kunskaper om skolval, marknadisering och privatisering inom utbildningssektorn. Kursen utgår från en svensk utbildningskontext tillsammans med internationella utblickar.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna på ett övergripande plan redogöra för marknaders roll i samhället och inom utbildningssektorn
 • kunna beskriva hur marknadisering, privatisering och varufiering tar sig uttryck inom utbildningsväsendet
 • redogöra för marknadiseringens konsekvenser för social, meritokratisk och könsmässig sammansättning av elever, studenter och lärare
 • jämföra och diskutera teorier och centrala begrepp för att förstå marknadsorienterade utbildningssystem och skolval.

Innehåll

 • Marknader och samhällelig styrning
 • Utbildning som marknad och som socialt fält
 • Förhållandet mellan skolval, skolkonkurrens och social struktur
 • Privatisering och avreglering inom offentlig utbildningssektor

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Samtliga seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras skriftligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Aspers, Patrik Markets

  Cambridge: Polity, 2011

  Finns som e-bok: Aspers, Patrik. - Markets [electronic resource] / ISBN: 9780745673752 http://libris.kb.se/bib/cp9g889d9q5n9rfr

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forsberg, Håkan Kampen om eleverna : gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987-2011

  Uppsala: Uppsala universitet, 2015

  s. 11-20, 45-56 189-262. (93 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friedman, Milton The Role of Government in Education

  New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1955

  http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEEFriedmanRoleOfGovttable.pdf

  In Economics and the Public Interest, edited by Robert A. Solo, s. 123-144 (21 sidor)

  Obligatorisk

 • Le Grand, Juliaen Quasi-Markets and Social Policy

  Economic Journal, 1991

  The Economic Journal 101, nr 408 (september) s. 1256-1267. (11 sidor)

  Obligatorisk

 • Hartman, Laura Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd

  2. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2011

  s. 9-31, 66-110 (66 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Engwall, Lars Universities, the State and the Market

  Higher Education Management and Policy, 2007

  ISSN-1682-3451

  Higher Education Management and Policy 19, nr 3 (29 november) s. 1-18. (17 sidor)

  Obligatorisk

 • Dahlstedt, Magnus; Fejes, Andreas Skolan, marknaden och framtiden

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polanyi, Karl Torhell, Sven-Erik Den stora omdaningen : marknadsekonomins uppgång och fall

  3., ombrutna och översedda uppl.: Lund: Arkiv, 2012

  s. 63-280 (217 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver tillkommer artiklar om totalt ca 100 sidor.
Totalt: 1027 sidor.