Kursplan för Organiska föreningars egenskaper och reaktivitet

Properties and Reactivity of Organic Compounds

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB510
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur organiska föreningars struktur påverkar kemiska och fysikaliska egenskaper samt beskriva den tredimensionella strukturen hos organiska föreningar genom att använda stereokemiska begrepp och namnge de vanligaste typerna av organiska föreningar, 
 • använda begrepp som syror/baser, nukleofiler/elektrofiler och konjugation/aromaticitet för att förklara och förutspå organiska föreningars egenskaper,
 • förklara och förutspå grundläggande reaktioner mellan organiska föreningar såsom protonöverföring, addition, substitution, elimination, oxidation/reduktion, aromaters reaktioner samt rita enklare reaktionsmekanismer
 • tolka erhållna data från de vanligaste spektroskopiska metoderna för att bestämma utseendet på enklare organiska föreningar förklara och redogöra för hur organiska föreningar bygger upp de vanligaste typerna av syntetiska och biologiska makromolekyler,
 • göra enklare miljö-, risk- och ekonomiska bedömningar för organiska föreningar och dess reaktioner utifrån dess egenskaper och struktur,
 • beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan, miljön och samhället.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre teman:

Del 1 - Molekylers utseende och egenskaper.
Kemisk bindning, lewisstrukturer och formell laddning. Funktionella grupper, molekylers konformationer, kokpunkt/smältpunkt/löslighet som funktion av struktur, stereokemi, stereokemiska begrepp, syror och baser, pKa, samband mellan struktur och syrastyrka.
Del 2 - Organiska reaktioner och analys
Elektrofiler, nukleofiler, additionsreaktioner, substitutions- och elimineringsreaktioner, övergångstillstånd och reaktionshastighet, reaktioner hos alkoholer, aminer och etrar, epoxider, karboxylsyraderivat och dess reaktioner, estrar, amider, aldehyders och ketoners reaktioner, radikaler och radikalreaktioner, aromaticitet och aromaters reaktioner. 
Del 3 - Organisk kemi i naturen och samhället
Livets byggstenar: kolhydrater, aminosyror, peptider, proteiner, lipider. Olika typer av syntetiska polymerer och hur de bildas, ​radikaler och radikalreaktioner.

Enklare miljö, ekonomi och riskbedömningar kopplade till innehållet i de tre delarna.

Undervisning

Föreläsningsvideos och tillhörande självtest som kan tittas på och göras när som helst under kursen. Schemalagda frågestunder och seminarier.

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter under kursens gång, kopplade till kursens teman:
Molekylers utseende och egenskaper (2 hp)
Reaktioner och analys (1,5 hp)
Organisk kemi i naturen och samhället (1,5 hp)
Kursbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultaten från de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1KB410 Organsik kemi I, 1KB472 Grundläggande organsik kemi eller 1KB406 Bioorganisk kemi.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bruice, Paula Yurkanis Essential organic chemistry

  3., Global ed.: Harlow: Pearson Education, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk