Kursplan för Etnografiska metoder i en digitaliserad värld

Ethnographic Methods in a Digitalised World

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA302
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi G2F, Etnologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-11-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

För att få godkänt på kursen ska studenten kunna:

 • Visa förståelse för och kunna ge överblick samt fördjupa sig i etnografi som metod.
 • Identifiera ett problemområde som kan undersökas etnografiskt.
 • Genomföra ett projekt där man tillämpar sig av etnografiska metoder.
 • Visa förståelse för hur etnografiska metoder kan användas för att undersöka och lösa problem..
 • Behärska det upplägg och formalia som används i rapporter.

Innehåll

Kursen syftar till att ge praktiska färdigheter i etnografisk metod som kan tillämpas i olika områden på arbetsmarknaden. I en rörlig, digital och global värld finns ett stort behov av metoder för att förstå människors erfarenheter av digitala medier och verktyg i vardag och arbetsliv. Hur hanterar människor digitala teknologier, så kallad user experience? Hur förhåller sig människor till de algoritmer som utvecklas med syfte att påverka deras beslutsfattande? Hur använder sig människor av sociala medier för att organisera sina liv och hur varierar detta beroende på olika sociala faktorer och kulturella sammanhang? Hur har appar som Tinder och Facebook förändrat våra sociala relationer, och hur har andra appar förändrat konsumtionsmönster och hur vi lever våra liv? 

Kursen fokuserar på tillämpade etnografiska metoder som å ena sidan kan användas som kunskapsunderlag för att förbättra digitala tekniker, men som å andra sidan kan förklara mänskligt beteende, och sociala förändringar i en digitaliserad värld. Kursen riktar sig framförallt till personer som är intresserade av att få kvalitativa verktyg/redskap för att på djupet förstå varför människor agerar som de gör och vad som händer i samhället, på marknaden, eller inom organisationen i en digitaliserad värld. Kursen innehåller längre praktiska övningar som genomförs i smågrupper.

Undervisning

Undervisningen består av campusbaserade aktiviteter i början och slutet av kursen. Undervisningen kommer hållas både vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. Resterande delen av kursen omfattar självständigt projektarbete i smågrupper. Närvaro är obligatorisk. Max ett obligatoriskt tillfälle kan kompletteras med individuell skriftlig uppgift som tilldelas av examinator.

Efter sista undervisningstillfället erbjuds och uppmuntras studenterna att svara på en kursvärdering. Examinator kommer sammanställa svaren från kursvärderingen i en rapport som görs tillgänglig för samtliga studenter på kursen.

Examination

Kursen examineras genom ett projektarbete som genomförs och skrivs i smågrupper. Arbetet får skrivas på svenska eller engelska. I examinationen ska arbetsfördelningen redovisas och det ska tydligt framgå vem som gjort vad. Instruktioner för detta ges vid kursstart.

För att få ett godkänt slutbetyg krävs lägst betyget G på kursens examinationsuppgift samt obligatorisk närvaro. Endast ett obligatoriskt tillfälle kan kompletteras med individuell skriftlig uppgift som tilldelas av examinator.

För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen inom ett år. Studerande som fått betyget U på prov två gånger av examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyget på nästa prov. Framställan härom ska göras till studierektor. Studerande som fått lägst betyget G på prov får inte genomgå förnyat prov för att få högre betyg.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Göransson, Kristina Etnografi : sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tett, Gillian Anthro-vision : how anthropology can explain business and life

  London: Random House Business Books, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk