Kursplan för Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation

Sustainable Development: Project Management and Communication

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV074
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ingående beskriva en avgränsad del av hållbarhetsproblematiken;
 • planera, genomföra och presentera ett projektarbete som tillämpar teoretisk kunskap och bidrar till en hållbar utveckling;
 • uppvisa god förmåga till självständigt arbete;
 • redogöra för och utvärdera de praktiska problem som kan uppstå vid arbete i projekt;
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till de praktiska och etiska dilemman som kan uppstå i arbetet för en hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller en planeringsfas som introducerar hållbar utveckling, grunderna för projektplanering, arbetet i grupp och de etiska, praktiska problem som kan uppstå i arbetet med projektet. Studenterna genomför ett projektarbete individuellt eller i grupp som syftar till att bidra till hållbar utveckling. Studenten kommer själv med ett projektförslag som behandlas i en tvärvetenskapligt sammansatt referensgrupp. När projektförslaget godkänts driver studenten själv sitt projekt med stöd av en kontaktperson/handledare och CEMUS resursbas. Projektet behandlas under återkommande seminarier och presenteras i en projektrapport samt i något utåtriktat sammanhang. Projektet ska kombinera teoretiska och praktiska färdigheter med metodkunskap. Projektet kan fokusera på ett område inom eller utanför universitetsvärlden. Fokus ligger på att kritiskt diskutera och presentera projektets resultat i både skrift och tal.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, projektarbete och projekthandledning. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (3 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (3 hp), samt genom skriftlig redovisning (8 hp) och muntlig framställning (1 hp) av ett praktiskt tillämpat projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Brown, Adrienne Emergent strategy : shaping change, changing worlds

  Chico: AK Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stibbe, Arran The handbook of sustainability literacy : skills for a changing world

  Totnes, UK: Green Books, 2009.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hopkins, R Stories of transition: how a movement of communities are coming together to reimagine and rebuild our world

  Transition network, 2015

  Link to booklet

  Obligatorisk

 • Design thinking bootleg bootcamp

  Stanford D. School, 2018

  Link to booklet

  Obligatorisk

 • Digital reader on Studium

  Cemus, 2021

  I addition: 3-4 weekly articles and/or other learning materials will be made available on Studium

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan