Kursplan för Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6

Science and Technology for Primary School, Years 4-6

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG049
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-01-27
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  7,5 hp ledarskap för grundlärare och 7,5 hp VFU för grundlärare, alternativt lärarexamen med inriktning mot grundskolan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten ha ämneskunskap inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena samt kunskap i dessa ämnens didaktik så att hen kan:

 • tillämpa kunskaper om vardagliga naturvetenskapliga fenomen
 • tillämpa begreppet hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv
 • utföra laborationer och studier i fält samt diskutera observationer och erhållna resultat på ett vetenskapligt sätt
 • tillämpa teknik i elevernas vardag
 • tillämpa forskning inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikens didaktik
 • integrera naturvetenskap och teknik med andra skolämnen för grundskolan årskurs 4-6.

Innehåll

Kursen har genomgående ett tekniskt naturvetenskapligt tvärvetenskapligt arbetssätt, där biologi, fysik, geovetenskaper, kemi och teknik ingår. Frågor inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena belyses från de olika ämnenas perspektiv. Teknik och naturvetenskapernas idéhistoria och didaktik, hållbar utveckling, artkunskap, organismers livscykler och livshistoriestrategier, fotosyntes, förbränning och andra reaktioner, ekologi, humanfysiologi, evolution, termodynamik, meteorologi, ellära, mekanik, kinetik, optik, akustik, astronomi, atom- och molekylteori, kemiska bindningar, luften och vattnets kemi, material och form, rörliga delar, tekniska system, friluftsteknik och estetik.

Undervisning

En betydande del av kursen genomsyras av ett praktiskt undersökande arbetssätt med laborationer, övningar, exkursioner och diskussioner. Även föreläsningar och demonstrationer ingår som viktiga moment i kursen.

Examination

Skriftliga och muntliga prov anordnas vid ett flertal tillfällen under kursen. För att kursen skall bedömas som godkänd (G) fordras: godkända resultat från samtliga prov, samtliga laborationer godkända samt deltagande i övningar och exkursioner.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med 1BG029 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 30 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hewitt, Paul G. Conceptual integrated science

  2nd ed., Pearson new international ed.: Harlow, England: Pearson, c2014.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grimvall, Göran Teknikens väsen : skolans teknikämne i tidigare skolår

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan