Kursplan för Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi

Degree Project in Pharmaceutical Biochemistry

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FI205
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-08-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  180 hp varav 90 hp inom farmaceutisk vetenskap och/eller farmaceutisk biovetenskap och
  minst 15 hp på avancerad nivå. Tidigare studier ska innehålla biokemi eller cellbiologi.
  Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
  Inom Apotekarprogrammet ska den studerande ha 180 hp inklusive Farmaceutisk cellbiologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Fördjupningsprojektet kan utföras inom eller utom universitetet eller som ett samarbetsprojekt. Ämnet skall fastställas av examinator vid farmaceutiska fakulteten efter samråd med student och handledare. Före kursstart skall val av handledare och arbetets uppläggning godkännas av farmaceutiska fakultetens examinator. Studenten skall vara registrerad vid farmaceutiska fakulteten.

Utöver den skriftliga och muntliga redovisningen av fördjupningsprojektet vid institutionen ska projektet också presenteras med en poster eller ett föredrag i det fakultetsgemensamma symposium som anordnas i slutet av terminen.

 

Mål

Studenten ska visa kunskap om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom projektets ämnesområde samt kunskap om vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär.

Studenten ska visa god kunskap om metoder inom projektets ämnesområde.

Studenten ska efter diskussion med handledaren kunna formulera en frågeställning samt självständigt, och under givna tidsramar, kunna planera och genomföra sitt projekt.

Studenten ska kunna söka, kritiskt värdera och analysera information samt integrera och sammanställa denna på vetenskaplig nivå.

Studenten ska kunna redovisa sitt arbete såväl muntligt som skriftligt, på god svenska eller engelska.

Studenten ska kunna diskutera resultat och slutsatser, även i relation till forskning inom det farmaceutiska området.

Studenten ska visa förmåga att identifiera behovet av ytterligare forskning inom ämnesområdet.

Innehåll

Kursen omfattas av ett självständigt arbete som bygger på vetenskaplig grund och som genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt. I anslutning till arbetet fördjupar sig studenten i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Under fördjupningsprojektet får studenten tillfälle att tillämpa kunskaper som har förvärvats under tidigare studier. Arbetet skall skall belysa de samband som råder mellan grundutbildning, forskning och utvecklingsarbete och knyta an till den kommande yrkesverksamheten och metoder som används inom området.

Undervisning

Undervisning meddelas i form av individuell handledning,litteraturstudier och seminarier.

Obligatoriska moment:

Skriftlig redovisning av fördjupningsprojektet, muntlig presentation av arbetet genom deltagande i ett av institutionen allmänt utlyst seminarium samt deltagande med poster eller föredrag i det symposium som anordnas i slutet av terminen.

Examination

Fördjupningsprojektet redovisas såväl muntligt som skriftligt. Den skriftliga rapporten ska ha formen av en vetenskaplig uppsats, inklusive en populärvetenskaplig sammanfattning.

För godkänt betyg krävs godkänd muntlig redovisning inklusive opponering (1,5 hp), medverkan i studentsymposium (1,5 hp), godkänd skriftlig rapport samt deltagande i övriga obligatoriska moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FI141 eller 3FI005 Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.