Kursplan för Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv

Fiction from an L2 Perspective

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS245
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • använda litteraturvetenskapliga begrepp och språkvetenskapliga modeller vid analys av skönlitterära texter
 • identifiera språkliga utmaningar i skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv
 • motivera och förklara didaktiska val av skönlitterär läsning ur ett andraspråksperspektiv
 • utifrån relevanta ämnesdidaktiska modeller planera och genomföra ett didaktiskt litteratursamtal
 • självständigt och tillsammans med andra utvärdera och utveckla undervisningen i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande
 • skriva vetenskaplig text i god språklig form.

Innehåll

Kursen ger perspektiv på skönlitteratur som resurs vid andraspråksinlärning. Olika litterära genrer behandlas: epik, dramatik, lyrik. I kursen diskuteras didaktiska val med utgångspunkt i modeller för ordinlärning och olika typer av läsarter. I kursen ingår också en mindre studie i form av ett planerat litteratursamtal. Studien rapporteras i form av ett pm.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarieövningar och handledning. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. Betyg U-VG.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Andersson, Per-Yngve Världen är alltid större än mina tankar : Diktläsning, litterär förståelse och känslomässig inlevelse utifrån ett skolperspektiv

  Ingår i:

  Jönsson, Maria; Öhman, Anders Litteratur och läsning : litteraturdidaktikens nya möjligheter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  s. 215–238

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, Lotta; Bringéus, Eva; Economou, Catarina Litteraturundervisning och interkulturella möten

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boglind, Ann; Olofsson, Mikael Nyanlända elever och skönlitteratur

  Skolverket, 2017

  Länk

  Obligatorisk

 • Bråbäck, Lena; Sjöqvist, Lena Kan man vara dumdristig om man är modig? : Om skönlitteratur som medel för lärande

  Ingår i:

  Nauclér, Kerstin Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande

  Stockholm: Sigma, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning : med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 171-195

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lim Falk, Maria Planera för progression [Elektronisk resurs]

  Stockholm: 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordlund, Anna Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boyd, Sally; Ericsson, Stina Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  Sjunde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund, Ingrid; Landmark, Dan Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Östman, Carin Det klappande hjärtat : Gestaltning och förväntan i Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien

  Ingår i:

  Östman, Carin Det skönlitterära språket : tolv texter om stil

  1. uppl.: Stockholm: Morfem, 2015

  S. 185-198

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skönlitterära texter i urval