Utbildningsplan för Masterprogram i global hälsa

Master's Programme in Global Health

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: MGH2M
 • Fastställd: 2016-06-21
 • Beslutad av: Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-04-27
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Diarienr: MEDFARM 2021/566
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, vård, nutrition eller annat område relevant för global hälsa.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Det övergripande syftet med programmet är att tillhandahålla en fördjupad förståelse av dagens utmaningar inom global hälsa och förbereda studenterna att ta aktiv del i Agenda 2030, som implementerare och/eller forskare. Med utgångspunkt i vetenskaplig evidens samt studenters och lärares olika erfarenheter och bakgrund syftar programmet till att ge ett transdisciplinärt förhållningssätt till global hälsa. Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa strävar programmet efter att integrera ett flertal ämnen med relevans för global hälsa, inkluderande nutrition, migration, implementeringsforskning och stärkande av hälsosystem.

Mål

I enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) ska studenterna efter avslutat program:

 • vara utrustade med en fördjupad såväl som bred kunskap om global hälsa samt den aktuella debatten inom området, och kritiskt kunna analysera globala hälsofrågor utifrån ett transdisciplinärt perspektiv samt utvärdera dem i relation till etik och hållbarhet.
 • kritiskt kunna utvärdera vetenskapliga resultat och rapporter inom global hälsa och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • ha fördjupad kunskap om vetenskapliga metoder och praktiska färdigheter att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom global hälsa, samt att planera och med adekvata metoder analysera, förbereda och utföra vetenskapliga studier, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom området
 • visa förmåga att i olika kulturella och sociala sammanhang kommunicera och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • kritiskt reflektera över sin egen roll och bidrag till global hälsa och de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030), samt visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

Programmets uppläggning

Alla kurser läses på avancerad nivå. Den första terminen ges en genomgång av området global hälsa med nedslag inom global nutrition, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och migration. Den globala sjukdomsbördan och strukturella bestämmelsefaktorer för hälsa är i fokus. En del av terminen fokuseras på forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Praktisk färdighetsträning för vetenskapligt skrivande kommer att tillhandahållas.

 

Programmets andra termin fokuserar och fördjupar kunskaper inom global nutrition, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och migration. Under den senare delen av terminen ges undervisning i forskningsmetodik med fokus  på praktisk tillämpning.

 

Den första hälften av den tredje terminen kommer möjlighet att ges att välja olika ämnen inom global hälsa, eller att göra  en mindre fältstudie, alternativt ett internship på någon relevant organisation. Den senare delen av terminen fokuserar på hälsosystem och förberedande forskningsmetoder inför arbetet med masteruppsatsen.

 

Den fjärde terminen fokuserar helt på masteruppsatsen. Den omfattar fördjupningsstudier inom ett valt projektarbete, uppsatsskrivande och presentation vid ett seminarium. Under terminen kommer du att ha ett antal seminarier med grupphandledning.

 

Termin 1

Global hälsa 1, 30 hp

Termin 2

Global hälsa 2,  30 hp

Termin 3

Global hälsa 3,  30 hp

Termin 4

Masteruppsats i global hälsa,  30 hp

Undervisning

Utbildningen är förankrad i global hälsoforskning och innehåller presentationer av institutionens egna forskare samt ibland även inbjudna svenska och internationella forskare. Våra föreläsare har stor erfarenhet av globalt hälsoarbete i Afrika, Asien och Latinamerika. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Möjlighet ges att utveckla förmågan att förstå, tolka och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och genom att diskutera resultat och metodval samt att sammanfatta fakta och hypoteser.

Examinationen utgörs dels av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt aktiv deltagande i seminarier och presentationer. All undervisning sker på engelska.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med global hälsa som huvudområde.

Versioner av utbildningsplanen