Utbildningsplan för Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt

Master's Programme in International Tax Law and EU Tax Law

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: JIE2N
  • Fastställd: 2012-09-03
  • Beslutad av: Juridiska fakultetsnämnden
  • Diarienr: JURFAK 2012/48
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2013
  • Ansvarig fakultet: Juridiska fakulteten
  • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Behörighet

De sökande måste ha en grundexamen motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde. Dessutom krävs en kurs om minst 15 hp i skatterätt eller motsvarande kunskap i skatterätt och kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden den 3 september 2012. Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen 2013.

Allmänt
Programmet omfattar 60 universitetspoäng (60 ECTS credits) och är ett magisterprogram på avancerad nivå. Undervisningen hålls på engelska språket.

Syfte

Det allmänna syftet med programmet är att förmedla en fördjupad förståelse för centrala frågor i internationell skatterätt och EU-skatterätt. Internationell skatterätt hänför sig både till intern rätt som har internationella aspekter och skatteavtal. Exempel på intern rätt som är av intresse för programmet rör hur man bestämmer obegränsad och begränsad skattskyldighet, källskatter på gränsöverskridande betalningar, och intern lagstiftning som skall undanröja eller lindra internationell dubbelbeskattning. Detta slags lagstiftning kommer att diskuteras genom rättsjämförelser mellan olika staters interna rätt. Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås av stater. Det huvudsakliga syftet med skatteavtalen är att undanröja internationell dubbelbeskattning. Skatteavtalen är oftast utformade efter de modellavtal som OECD och Förenta nationerna har utformat. Tillämpning och tolkning av skatteavtal som har utformats med stöd i dessa modellavtal kommer att behandlas utförligt. EU-rätten har starkt påverkat medlemsstaternas skattelagstiftning och den påverkar också investerare utanför EU. De fria rörligheterna i EU-rätten för varor, personer, tjänster och kapital behandlas utförligt och den omfattande rättspraxisen från EU-domstolen behandlas. Det finns också flera EU-skatterättsliga direktiv och tolkningen av dessa direktiv får stort utrymme. Det gäller bland annat moder/dotterbolagsdirektivet, fusionsdirektivet, ränta/royaltydirektivet, sparandedirektivet och handräckningsdirektivet.

Gränsöverskridande omstruktureringar behandlas i ett separat avsnitt på programmet, och detsamma gäller mervärdesbeskattning. Det europeiska systemet med mervärdesbeskattning har under senare år fått efterföljare också i en rad andra stater i form av en allmän omsättningsskatt (”general sales tax” eller GST). En sådan skatt har lanserats som en möjlig metod för många utvecklingsländer att få ökade skatteinkomster.

Den allmänna metoden för inlärning vid juristutbildningen vid Uppsala universitet är problembaserad inlärning som förutsätter en hög grad av studentaktivitet både före och vid undervisningstillfällena. Studenterna antas förbereda seminarierna i mindre grupper om tre till fem studenter före varje seminarium och att de tillsammans i de mindre grupperna redovisar lösningar under seminarierna. Läraren ansvarar för att seminariediskussionen håller en tillräcklig nivå och att resonemang och slutsatser leder rätt.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har en stark lärar- och forskargrupp i skatterätt som består av två professorer och flera disputerade forskare och doktorander. I olika omfattning kommer de alla att delta i magisterutbildningen i skatterätt.

Till magisterprogrammet finns det också knutet ett akademiskt råd som består av akademiker, praktiker och domare från flera länder. Syftet med rådet är att ge idéer, synpunkter och kunskap från olika fält av den juridiska professionen och från andra länder. Ledamöterna i rådet kommer också att delta som gästlärare.

Mål

Efter att ha genomgått programmet kommer studenterna att ha förmågan:
att förstå förhållandet mellan skatteavtal, EU-rätt och rent intern rätt,
att förstå metoderna för att tillämpa skatteavtal,
att kunna tolka skatteavtal genom att tillämpa olika rättskällor som härrör både från nationell rätt och internationell rätt (särskilt OECD:s modellavtal jämte kommentar),
att förstå principerna för amerikansk internationell skatterätt,
att kunna använda en komparativ metod och föra en rättsjämförande diskussion av element i olika staters skattesystem,
att kunna skriva en uppsats i internationell skatterätt eller EU-skatterätt och uppfylla kraven på objektivitet, struktur, analytiskt resonemang och självständighet, samt att framgångsrikt kunna försvara uppsatsens slutsatser såväl som opponera på en medstudents uppsats.

Programmets uppläggning

Magisterprogrammet innehåller följande kurser. Den första kursen (7,5 hp) är en introduktionskurs till grundläggande delar i ämnet internationell skatterätt. Det avser principer för internationell beskattning, problemet med internationell dubbelbeskattning och mekanismer för att undanröja sådan dubbelbeskattning. Grundläggande principer i EU-skatterätten behandlas vilket innefattar den övergripande betydelsen av EU-domstolens rättspraxis inom området. Inom ramen för denna kurs introduceras studenterna till den modell för problembaserad inlärning och kritisk juridisk metod som kännetecknar juristutbildningen vid Uppsala universitet. Syftet med denna metodträning är att ge studenterna ett gemensamt förhållningssätt till undervisning.

Den andra kursen (7,5 hp eller 15 hp) avser skatteavtalsrätt. Studenterna kommer att lära sig metoder för att tolka och tillämpa skatteavtal baserade på OECD:s och Förenta nationernas modellavtal. Tillämpning av artiklarna om rörelseinkomst, utdelning, ränta och royalties kommer bland annat att diskuteras. Olika former för att undanröja internationell dubbelbeskattning kommer också att behandlas. Ett antal olika skatteavtal kommer att studeras, vilket också inbegriper skatteavtal med utvecklingsländer.

Den tredje kursen behandlar mervärdesbeskattning (7,5 hp) vilket i ett europeiskt sammanhang är detaljstyrt i EU-rätten och mervärdesskattedirektivet. Rättspraxis inom området från EU-domstolen behandlas också. I flera stater utanför EU har så kallad general sales taxes (GST) införts, och den behandlas också.

Transfer pricing och gränsöverskridande omstruktureringar är ämnet för den fjärde kursen (7,5 hp eller 15 hp). Den behandlar de skatterättsliga effekterna av bland annat gränsöverskridande fusioner, fissioner och andelsbyten. Det EU-skatterättsliga fusionsdirektivet kommer att diskuteras ingående. Frågor om redovisning och beskattning kommer också att behandlas.

Ett stående inslag kommer att vara en gästprofessor från USA som inom ramen för framförallt kurserna i skatteavtalsrätt och gränsöverskridande omstruktureringar kommer att ge en introduktion till amerikansk internationell skatterätt. Det finns flera skäl till detta. Den amerikanska ekonomin är viktig ur ett globalt perspektiv och internationell handel innefattar ofta beskattning i USA. Härutöver är den akademiska diskussionen i USA omfattande inom ämnet skatterätt och den har ofta använts som utgångspunkt för skattepolitiska överväganden också i andra stater.

Programmet avslutas med en kurs i vilken studenterna skriver en uppsats i ett skatterättsligt ämne med anknytning till utbildningen (15 hp eller 30 hp). Studenterna väljer själva ämne men ämnet väljs i dialog med programmets lärare. En lärare fungerar som handledare för uppsatsförfattaren.

Studenterna kommer att ansöka om att ha en frivillig tvåveckors praktik i anknytning till uppsatsförfattandet. I den mån det finns tillgängliga praktikplatser kommer sådana att erbjudas vid advokatbyråer, revisionsbyråer, domstolar eller Skatteverket. Studenterna kommer genom praktiken att få en inblick i det ordinarie arbetet med skatterättsliga frågor och de kommer att få praktiska synpunkter på uppsatsarbetet.

Flera besök på advokatbyråer, revisionsbyråer, domstolar och Skatteverket kommer också att genomföras under programmet.

Undervisning

Undervisningen är koncentrerad kring seminarier i vilka studenterna huvudsakligen diskuterar lösningar på praktikfall som man före seminariet har förberett i mindre grupper om tre till fem studenter. Det förekommer också föreläsningar samt studiebesök till Skatteverket, advokatbyråer och revisionsbyråer.

De betyg som ges på kurserna är Underkänd (U) samt de godkända resultaten Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (BA) och Med beröm godkänd (AB).

Examen

Programmet leder till en magisterexamen med rättsvetenskap som huvudområde (60 högskolepoäng).

Utbildningsplan(er)