Utbildningsplan för Masterprogram i svenska

Master's Programme in Swedish

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: HSV2M
  • Fastställd: 2006-04-20
  • Beslutad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2015-06-11
  • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: SPRÅKFAK 2015/37
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2016
  • Ansvarig fakultet: Språkvetenskapliga fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande, dock inte förutbildning.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Beslut och riktlinjer

Programmet är inrättat av rektor vid Uppsala universitet 2006-09-26. Utbildningsplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-05-31 och gäller fr.o.m. 2007-07-21. Reviderad 2008-01-17 samt 2010-03-11.

Programmets uppläggning

Utbildningen bedrivs på helfart och omfattar fyra terminers studier.

Programmet består av 10 kurser på 7,5 hp samt magisteruppsats (15 hp) och masteruppsats (30 hp). Magisteruppsatsen kan ersättas med två valfria kurser på avancerad nivå. Om man väljer att skriva magisteruppsats leder det första årets studier om 60 hp till magisterexamen.

Masterprogrammet ger fördjupade kunskaper om svenska språket och ökar förmågan att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Det ger också en ökad bredd på kunskaperna om svenskan, såväl synkront som diakront. Genom egen profilering inom programmets valfria kurser kan studenten själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter.

Under det första året erbjuds övervägande kurser av forskningsförberedande karaktär. Därefter sker en specialisering med fokus på anställningsbarhet. Det finns utrymme för studenten att förlägga sina studier till annat lärosäte i Norden, och det finns en praktikkurs. Uppläggningen av de fyra terminernas studier framgår av terminsplanen nedan.

TERMIN 1

Teori och metod 7,5 hp, Vetenskapligt skrivande 7,5 hp, Svenskans variation 7,5 hp, valfri kurs 7,5 hp

TERMIN 2

2 valfria kurser (2 x 7,5 hp), Magisteruppsats 15 hp eller 2 valfria kurser (2 x 7,5 hp)

TERMIN 3

Praktik 7,5 hp, valfri kurs 7,5 hp, Masteruppsats, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

TERMIN 4

2 valfria kurser (2 x 7,5 hp), Masteruppsats, del 2 15 hp (av totalt 30 hp)

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner, övningar, föreläsningar och seminarier. På vissa av de valfria kurserna ges undervisning enligt ett rullande schema. Egna studier i form av läskurser förekommer också. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt på kurser med fortlöpande examination. Där så anges förekommer praktik. Även studier eller praktik i ett annat nordiskt land kan ingå. Utbildningen bedrivs på helfart och omfattar fyra terminers studier.

Examen

Studerande som med godkänt resultat genomgått Masterprogram svenska, 120 hp, får efter ansökan en masterexamen i svenska. Studerande som med godkänt resultat genomgått programmets första år, 60 hp inklusive magisteruppsats 15 hp, kan efter ansökan få en magisterexamen i svenska.