Masterprogram i mänskliga rättigheter

120 hp

Utbildningsplan, RMR2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
RMR2M
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 26 april 2017
Ansvarig fakultet
Teologiska fakulteten
Ansvarig institution
Teologiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Juridiska institutionen, Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i Mänskliga rättigheter genomförs vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet i samarbete med Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Programmet är förlagt till teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Utbildningsplanen har fastställts av Teologiska fakultetsnämnden i Uppsala 2008-03-20 och träder i kraft från och med 2008-07-01. Utbildningsplanen har ändrats 2010-03-03, 2011-03-11, 2012-03-19 och 2015-03-23.

Programmet Mänskliga rättigheter utgör utbildning på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med mänskliga rättigheter eller något religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt ämnesområde som huvudområde eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Programmet syftar till att ge studenten förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter skall tolkas, utvecklas och implementeras inom olika yrkesroller i samhället, exempelvis inom statsförvaltning, svenska och internationella NGO, utbildning, näringsliv, massmedia, kyrkor och samfund. Programmet syftar vidare till att ge studenten fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder, samt till att ge erfarenhet av egen forskning.

Masterprogrammet i Mänskliga rättigheter vänder sig till studenter som har för avsikt att söka till utbildning på forskarnivå samt studenter som har för avsikt att arbeta inom mellanstatliga organisationer, departement och myndigheter, näringsliv, skola och massmedia, samt olika typer av icke-statliga organisationer som är inriktade på internationell verksamhet och tillämpning av skilda konventioner om mänskliga rättigheter.

Mål

Efter avslutad magisterexamen förväntas studenten kunna:

självständigt identifiera och tolka centrala frågeställningar inom området mänskliga rättigheter;

arbeta med rättighetsproblematiken interdisciplinärt samt med hänsyn tagen till den globala politiska processen;

självständigt avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift;

följa utvecklingen av och forskningen om mänskliga rättigheter som rättslig, politisk och kulturell diskurs;

analysera och kritiskt granska skilda diskurser om mänskliga rättigheter;

tillämpa relevanta vetenskapliga metoder och självständigt författa och försvara en vetenskaplig uppsats som ger ett nytt bidrag till kunskap och forskning om mänskliga rättigheter;

kommunicera avancerad kunskap om mänskliga rättigheter med en icke-akademisk målgrupp i både tal och skrift.

Efter avslutad mastersexamen skall studenten därutöver kunna:

med hög grad av självständighet identifiera och tolka problem av relevans för mänskliga rättigheter;

med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift med relevans för området;

självständigt och säkert arbeta med frågor av interdisciplinär karaktär och söka kunskap med hög samhällsrelevans.

Progression inom programmet kan beskrivas på följande sätt:

ökad kompetens inom området mänskliga rättigheter;

ökad förtrogenhet med och säkerhet i användning av vetenskapliga teorier och metoder av relevans för mänskliga rättigheter;

ökad förmåga att kommunicera vetenskapliga resultat i det internationella samhället;

ökad självständighet och fördjupade analytiska och teoretiska insikter;

ökad förmåga att arbeta tvärvetenskapligt.

Programmets uppläggning

Första terminen (30 högskolepoäng)

- De mänskliga rättigheternas filosofiska och politiska dimensioner. Denna kurs ger fördjupade kunskaper om de mänskliga rättigheternas historiska bakgrund och filosofiska dimensioner samt om grundläggande och centrala teorier inom fältet. Även de mänskliga rättigheternas politiska dimensioner aktualiseras. Kursen berör även frågor om hur mänskliga rättigheter skall berättigas, tolkas och implementeras i olika kontexter. (15 hp)

- Mänskliga Rättigheter, globalt och lokalt. Denna kurs ger fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet för skydd av mänsliga rättigheter är uppbyggt samt om hur rättigheter tolas och skyddas regionalt och lokalt. Den diskuterar hur rättighetsdirskursen kan utformas så att den blir relevant i en global värld där olika kulturer förväntas kunna samarbeta (15 hp).

Andra terminen (30 högskolepoäng)

Under programmets andra termin inhämtas ett antal valfria kurser om 7,5 hp vardera. Den student som avser att avsluta programmet med en magisterexamen väljer två av dessa kurser och skriver dessutom en magisteruppsats om 15 hp. Den student som avser att avlägga en masterexamen inhämtar fyra av de valfria kurserna.

Följande kurser erbjuds:

- Mänskliga rättigheter och demokrati. Kursens syfte är att ge studenten fördjupade kunskaper om hur relationen mellan mänskliga rättigheter och demokrati kan förstås (7,5 hp)

- Rätten att ha rättigheter – mänskliga rättigheter och medborgarskap. Kursen belyser den grundläggande paradox som finns inbyggd i rätten att ha rättigheter: medborgarskapets betydelse för att garantera mänskliga rättigheter. Särskilt uppmärksammas de mekanismer som utesluter människor från politiskt medlemskap. Frågan ställs om rätten att ha rättigheter kan förverkligas även för icke-medborgare.

- Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa. Kursen behandlar frågan om vilka möjligheter och hinder det finns inom ramen för olika religioner att bidra till att stärka mänskliga rättigheters status och arbetet för global rättvisa (7,5 hp)

- Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer. Kursen syftar till att bearbeta frågan om hur religionsfriheten skall utformas i en värld där olika religiösa och sekulära ideologier förväntas samexistera och samarbeta (7,5 hp)

- Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa. Kursen ger fördjupade kunskaper om hur de mänskliga rättigheterna skyddas i svensk och europeisk lag samt hur de aktualiseras i den politiska processen. Särskilt uppmärksammas förhållandet mellan svensk lag och EG-rätten (7,5 hp)

- Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter. Inom ramen för denna kurs studeras förhållandet mellan fredsbevarande strategier och arbete för att främja mänskliga rättigheter. Särskilt uppmärksammas de konflikter som uppstår när olika minoriteter kräver självständighet (7,5 hp)

- Rättighetsdiskurs, kultur och makt. Denna kurs behandlar rättighetsdiskursens maktdimensioner. Särskilt uppmärksammas frågan om hur de mänskliga rättigheternas universalitet kan tolkas i en mångkulturell och mångreligiös värld. Den postkoloniala kritiken av rättighetsspråket studeras. Vidare behandlas den kommunikativa teorins bidrag till förståelsen av mänskliga rättigheters innebörd och dialogen om rättigheter. (7,5 hp)

Alternativ 1: Den student som avser att avlägga en masterexamen inhämtar fyra av ovan angivna kurser.

Alternativ 2: Den student som avser att avlägga en magisterexamen inhämtar två av ovan angivna kurser. Dessutom inhämtas uppsatskursen Mänskliga rättigheter, magisteruppsats (15 hp) där studenten skriver en magisteruppsats inom huvudområdet för utbildningen. Detta alternativ kan också väljas av de studenter som avser avlägga masterexamen, vilka då under programmets fjärde termin skriver ytterligare en uppsats om 15 högskolepoäng.

Tredje terminen (30 högskolepoäng)

- Fältstudium och praktik. Inom ramen för denna kurs genomför varje student en relevant undersökning i en svensk eller internationell miljö. Detta sker genom fälstudium eller praktik i en organisation eller myndighet som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter. Det valda fältstudiet eller praktiken kan relateras till det ämne som sedan skall behandlas i examensarbetet (15 hp).

-Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion. Inom ramen för denna kurs väljer studenten två valfria fördjupningskurser bland följande tre ämnesområden: Politisk teori och mänskliga rättigheter, Rättsvetenskap och mänskliga rättigheter och Religionsvetenskap och mänskliga rättigheter. Kurserna ger fördjupade kunskaper om skilda teorier kring mänskliga rättigheter inom de tre områdena. (15 hp)

Fjärde terminen (30 högskolepoäng)

- Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter.

Variant ett: Masteruppsats (30 hp). Denna avslutande uppsats skrivs inom huvudområdet mänskliga rättigheter.

Variant två: Uppsats (15 hp) och två kurser à 7,5 hp. Den student som under programmets andra termin har skrivit en magisteruppsats om 15 hp väljer detta alternativ, som består av ett självständigt arbete om 15 hp inom huvudområdet mänskliga rättigheter, samt två kurser om sammanlagt 15 hp, vilka väljs bland de kurser från termin två som studenten ännu inte har läst.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarier där du som är student förväntas delta aktivt. Därutöver består programmet av självstudier. Både muntliga och skriftliga uppgifter förekommer.

Examen

Efter genomgånget mastersprogram om två år avlägger studenten en teologie masterexamen i mänskliga rättigheter (120 hp) vid Uppsala universitet. Den student som avslutar programmet efter den andra terminen genom att skriver en magisteruppsats avlägger en teologie magisterexamen i mänskliga rättigheter (60 hp).

Övriga föreskrifter

Utbildningen ges i samarbete med Juridiska institutionen i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin