Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering

180 hp

Utbildningsplan, SSM1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SSM1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 februari 2018
Diarienummer
SAMFAK 2018/4, Doss 3:2:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för biologisk grundutbildning, Institutionen för geovetenskaper, Institutionen för informatik och media, Statistiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Syfte

Utbildningen i samhällsplanering på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper inom huvudområdet och därtill stödkunskaper inom angränsande ämnesområden. En kandidatexamen i huvudområdet samhällsgeografi ska ge breda kunskaper inom området, i synnerhet rörande globaliseringsprocesser, resurser, och miljöfrågor ur samhällsvetenskapliga perspektiv. Utbildningen ska förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå inom samhällsvetenskap samt yrkesverksamhet inom myndighet, näringsliv och organisation.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten

  • ha grundläggande och delvis fördjupade kunskaper om samhällsplanering i olika geografiska och miljömässiga sammanhang,
  • kunna redogöra för samhällsplaneringens villkor och innebörd i relation till aktuella samhälleliga processer och människors olika behov,
  • visa kunskap om vetenskapliga utgångspunkter för och forskningsmetodik inom samhällsgeografi.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten

  • kunna muntligt och i skrift formulera samhälleliga förklaringar till olika planeringsrelaterade problem,
  • kunna muntligt och i skrift formulera åtgärder och lösningar på olika planeringsutmaningar,
  • kunna inhämta, kritiskt granska, och systematiskt integrera relevant kunskap för analys och utvärdering av planeringsproblem,
  • visa förmåga att, inom området samhällsplanering, muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med för området relevanta grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten

  • kunna förklara och värdera samhällsplaneringens betydelse för användning av resurser, och därigenom bedöma hur den kan bidra till samhällets sociala, ekonomiska och miljömässiga utveckling,
  • visa insikt om samhällsplaneringens normativa dimensioner och ha kunskap om deras samhälleliga och miljömässiga sammanhang, konsekvenser och förändringar,
  • visa förmåga att fortlöpande reflektera över och komplettera sin kompetens i förhållande till samhällsplaneringens ständigt ändrande möjligheter och begränsningar.

Programmets uppläggning

Termin 1 inleds med en generell introduktion till samhällsplanering, följt av kurser med specifik fokus på planeringsprocesser och deras inverkan på urbana och rurala samhällen. Termin 2 ger fördjupade kunskaper i hur samhällsprocesser och planeringsideal, liksom makt- och rättviseaspekter, påverkar utveckling och planering av det offentliga rummet och den samtida landsbygden. Under terminen introduceras även vetenskapsteori och färdigheter i samhällvetenskaplig metod utvecklas genom tillämpning på ett konkret planeringsfall. Termin 3 består av en kurs i Geografiska informationssystem (GIS) och forskningsmetodik, samt statistik. Termin 4 ägnas åt en kurs i miljörätt, samt en temakurs som berör aktuella forskningsteman inom samhällsplanering. Termin 5 är en valfri termin då det finns utrymme att välja programrelevanta kurser inom andra ämnen. Studierna kan också bedrivas utomlands, exempelvis vid något av de lärosäten som Uppsala universitet har utbytesavtal med. Termin 6 inleds med en kurs om hållbar planering i teori och praktik, och avslutas med självständigt examensarbete (15 hp).

Undervisning

Utmärkande för programmet är student-aktiva metoder för ömsesidigt lärande i sammanhållna studentgrupper. En del av kurserna är mer teoretiskt orienterade med föreläsningar, litteraturstudier och skrivuppgifter, medan andra utgörs till större del av praktiska moment med fokus på metod, övningar, eller fältarbete. Övning i muntlig och skriftlig kommunikation är centralt i många kurser. Genom projektarbeten och andra inslag av arbetslivskontakter får studenterna en möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper, skapa nätverk, och få en inblick i samhällsplaneringens arbetsmarknad. Kurserna i programmet ges i huvudsak på svenska, i viss utsträckning på engelska, och kurslitteraturen är övervägande på engelska.

Examen

Samhällsplaneringsprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin