Speciallärarprogrammet

90 hp

Utbildningsplan, USU2Y

Kod
USU2Y
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 4 juni 2020
Diarienummer
UTBVET 2020/558
Ansvarig fakultet
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Ansvarig institution
Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Behörighetskrav

Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet

För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Syfte

Speciallärarprogrammet är en akademisk professionsutbildning på avancerad nivå. Programmet är en påbyggnadsutbildning på lärarexamen. Utbildningen syftar till att utbilda speciallärare och leder fram till speciallärarexamen med angiven specialisering.

Mål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,
 • visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
 • visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, samt fördjupad kunskap om barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling.

Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
 • visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
 • visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen,
 • visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd, och
 • visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling omfattar 90 högskolepoäng fördelat på kurser om 7,5 och 15 högskolepoäng. Programmet är indelat i tre delar, en basdel, en specialiseringsdel, och en avslutande del med fokus på eget vetenskapligt arbete.

Under utbildningens basdel ska studenten utveckla en fördjupad förmåga att kritiskt granska och analysera olika perspektiv på specialpedagogisk verksamhet, barn i behov av särskilt stöd, exempelvis avseende inkluderande undervisning, barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i olika lärmiljöer, samt utveckla teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter rörande kvalificerade samtal pedagogisk verksamhet.

Under utbildningens specialiseringsdel ska studenten utveckla fördjupade kunskaper om barns- och ungas språk-, skriv- och läsutveckling ur ett specialpedagogiskt såväl som språkvetenskapligt, didaktiskt och flerspråkigt perspektiv. Studenterna ska även utveckla fördjupade kunskaper om bedömning av elevers språk-, skriv- och läsutveckling, samt om svårigheter i språk-, skriv- och läsutveckling. Studenterna utvecklar även fördjupade kompetenser att förebygga, utreda och åtgärda elevers språk-, skriv- och lässvårigheter.

Under utbildningens avslutande del ska studenten utveckla kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för speciallärarens yrkesutövning genom att förberedas inför samt genomföra ett självständigt arbete inom forskningsfältet specialpedagogik.

Examen

Speciallärarexamen uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studerande som med godkänt resultat genomgått ett lärarprogram och därmed uppnått examensbeskrivningens mål får på begäran ett examensbevis för speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training). Av examensbeviset framgår det för vilken eller vilka verksamheter utbildningen är avsedd samt utbildningens specialisering. Examen avläggs på avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

När utbildningen ges som uppdragsutbildning genomförs den av deltagare, inte studenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin